HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 128 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 152
Ponowne pakowanie drukarki
Je
ś
li drukark
ę
nale
ż
y przenie
ść
lub przewie
źć
do nowej lokalizacji, nale
ż
y wykona
ć
poni
ż
sza procedur
ę
,
aby zapakowa
ć
drukark
ę
.
OSTRO
Ż
NIE
Za uszkodzenia powsta
ł
e podczas transportu w wyniku nieprawid
ł
owego
zapakowania odpowiada klient. Aby zapewni
ć
prawid
ł
ow
ą
ochron
ę
podczas transportu, drukarka
musi by
ć
zapakowana przy u
ż
yciu oryginalnych materia
ł
ów pakunkowych.
Ponowne pakowanie drukarki
OSTRO
Ż
NIE
Przed transportem drukarki
niezwykle wa
ż
ne
jest wyj
ę
cie kaset drukuj
ą
cych.
Je
ż
eli kasety drukuj
ą
ce b
ę
d
ą
znajdowa
ć
si
ę
w drukarce podczas transportu, toner wysypie si
ę
i
pokryje ca
ł
kowicie mechanizm nap
ę
dowy drukarki oraz inne cz
ęś
ci.
Aby unikn
ąć
uszkodzenia kasety drukuj
ą
cej, nie nale
ż
y dotyka
ć
jej rolki oraz nale
ż
y j
ą
przechowywa
ć
w oryginalnym opakowaniu lub w ciemnym miejscu.
1.
Wyjmij wszystkie cztery kasety drukuj
ą
ce.
2.
Je
ś
li u
ż
ywasz opcjonalnego podajnika 3, wyjmij go i zachowaj.
3.
Od
łą
cz i zachowaj kabel zasilaj
ą
cy i kabel interfejsu.
4.
Je
ż
eli to mo
ż
liwe, za
łą
cz do przesy
ł
ki próbki wydruku i oko
ł
o 50–100 arkuszy papieru lub innych
materia
ł
ów drukarskich, na których wydruk jest nieprawid
ł
owy.
5.
Je
ż
eli to mo
ż
liwe, u
ż
yj oryginalnego opakowania i materia
ł
ów pakunkowych. Je
ś
li opakowanie
drukarki jest niedost
ę
pne, skontaktuj si
ę
z lokalnym urz
ę
dem pocztowym, aby uzyska
ć
informacje
na temat sposobu zapakowania drukarki. Firma HP zaleca ubezpieczenie wysy
ł
anego sprz
ę
tu.
6.
Do
łą
cz wype
ł
niony egzemplarz dokumentu
Serwisowy formularz informacyjny
.
7.
W Stanach Zjednoczonych mo
ż
na zadzwoni
ć
do dzia
ł
u obs
ł
ugi klienta HP, aby zamówi
ć
nowe
opakowanie. W innych krajach/regionach u
ż
yj, o ile to mo
ż
liwe, oryginalnego opakowania. Firma
Hewlett-Packard zaleca ubezpieczenie wysy
ł
anej drukarki.
116
Za
łą
cznik B
Serwis i pomoc techniczna
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices