HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 127 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 127 of 152
Dost
ę
pno
ść
pomocy i serwisu
Firma HP zapewnia wiele mo
ż
liwych do wykupienia form
ś
wiadczenia us
ł
ug serwisowych i pomocy
technicznej na ca
ł
ym
ś
wiecie. Dost
ę
pno
ść
tych programów ró
ż
ni si
ę
w zale
ż
no
ś
ci od miejsca
zamieszkania u
ż
ytkownika.
Umowy serwisowe i us
ł
ugi HP Care Pack™
Firma HP oferuje ró
ż
ne opcje pomocy i serwisu dostosowane do ró
ż
nych wymaga
ń
. Te opcje nie s
ą
cz
ęś
ci
ą
standardowej gwarancji. Us
ł
ugi pomocy ró
ż
ni
ą
si
ę
w zale
ż
no
ś
ci od miejsca zamieszkania
u
ż
ytkownika. W przypadku wi
ę
kszo
ś
ci drukarek firma HP oferuje us
ł
ugi HP Care Pack i umowy
serwisowe dost
ę
pne w trakcie gwarancji i po jej up
ł
ywie.
Aby uzyska
ć
informacje na temat dost
ę
pnych opcji serwisu i pomocy dla tej drukarki, nale
ż
y przej
ść
do
witryny
10467a
i wpisa
ć
numer modelu drukarki. W Ameryce
ł
nocnej informacje na temat Kontraktu serwisowego mo
ż
na uzyska
ć
w Centrum Obs
ł
ugi Klientów
HP. Nale
ż
y zadzwoni
ć
pod numer 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) lub 1-800-268-1221
(Kanada). W innych krajach/regionach nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
z w
ł
a
ś
ciwym dla danego kraju/regionu
Centrum Obs
ł
ugi Klientów HP. Numer telefonu Centrum Obs
ł
ugi Klientów HP dla danego kraju/regionu
mo
ż
na znale
źć
na dostarczonej w opakowaniu ulotce lub pod adresem
support
.
PLWW
Dost
ę
pno
ść
pomocy i serwisu
115
Sample
This manual is suitable for devices