HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 126 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 152
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji na kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
Firma HP gwarantuje,
ż
e produkt ten jest wolny od wad materia
ł
owych i produkcyjnych.
Gwarancja nie obejmuje produktów, które: (a) by
ł
y ponownie nape
ł
niane, podlega
ł
y regeneracji,
przeróbkom lub innym zmianom, (b) powodowa
ł
y problemy w wyniku niew
ł
a
ś
ciwego u
ż
ytkowania,
przechowywania lub u
ż
ytkowania w warunkach innych ni
ż
wskazane w specyfikacjach drukarki, lub (c)
zosta
ł
y zu
ż
yte w wyniku normalnej eksploatacji.
Aby uzyska
ć
serwis gwarancyjny, nale
ż
y zwróci
ć
produkt w miejscu zakupu (z opisem problemu i
próbkami wydruku) lub skontaktowa
ć
si
ę
z dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP. Firma HP, wed
ł
ug w
ł
asnego
uznania, wymieni produkty uznane za wadliwe albo zwróci sum
ę
zap
ł
acon
ą
za produkt.
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY PRAWA, PODANE POWY
Ż
EJ
WARUNKI GWARANCJI S
Ą
JEDYNYMI WARUNKAMI I FIRMA HP NIE UDZIELA
Ż
ADNEJ INNEJ
GWARANCJI ANI WARUNKÓW PISEMNYCH, USTNYCH, WYRA
Ź
NYCH ANI DOROZUMIANYCH, A
W SZCZEGÓLNO
Ś
CI NIE UDZIELA
Ż
ADNEGO RODZAJU GWARANCJI DOROZUMIANEJ CO DO
WARUNKÓW PRZYDATNO
Ś
CI DO SPRZEDA
Ż
Y, ZADOWALAJ
Ą
CEJ JAKO
Ś
CI ANI
PRZYDATNO
Ś
CI DO OKRE
Ś
LONEGO CELU.
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE
B
Ę
D
Ą
ODPOWIADA
Ć
ZA SZKODY BEZPO
Ś
REDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI
WYNIKOWE (W TYM ZA UTRAT
Ę
ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJ
Ą
CE
Z UMOWY, DZIA
Ł
ANIA W Z
Ł
EJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTU
Ł
U.
WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJ
Ą
TKIEM DZIA
Ł
A
Ń
DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE
WY
ŁĄ
CZAJ
Ą
, OGRANICZAJ
Ą
ANI ZMIENIAJ
Ą
I NIE STANOWI
Ą
ROZSZERZENIA PRAW
USTAWOWYCH, MAJ
Ą
CYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDA
Ż
Y TEGO PRODUKTU
U
Ż
YTKOWNIKOWI.
114
Za
łą
cznik B
Serwis i pomoc techniczna
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices