HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 124 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 124 of 152
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-
Packard
PRODUKT HP
OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
HP Color LaserJet 1600
Firma HP gwarantuje u
ż
ytkownikowi,
ż
e sprz
ę
t i akcesoria firmy HP b
ę
d
ą
wolne od wad materia
ł
owych i
produkcyjnych przez podany powy
ż
ej okres liczony od daty zakupu. Je
ż
eli firma HP zostanie powiadomiona o
tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, wed
ł
ug w
ł
asnego uznania przeprowadzi napraw
ę
lub wymian
ę
produktu, uznanego za wadliwy. Produkty dostarczone w ramach wymiany mog
ą
by
ć
nowe lub funkcjonalnie
odpowiada
ć
nowym.
Firma HP gwarantuje,
ż
e przez okres podany powy
ż
ej, licz
ą
c od daty zakupu, dostarczone oprogramowanie nie
ulegnie awarii na skutek wad materia
ł
owych lub produkcyjnych, je
ś
li b
ę
dzie poprawnie zainstalowane i
wykorzystywane. W przypadku otrzymania zawiadomienia o wadach stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,
firma HP wymieni wadliwe oprogramowanie.
Firma HP nie gwarantuje,
ż
e dzia
ł
anie produktów HP b
ę
dzie nieprzerwane i wolne od b
łę
dów. Je
ś
li firma HP nie
b
ę
dzie w stanie w rozs
ą
dnym czasie dokona
ć
wymiany produktu lub naprawy, po której produkt b
ę
dzie w stanie
jak sprzed awarii, klient ma prawo do refundacji kosztów zakupu produktu po jego zwróceniu.
Produkty firmy HP mog
ą
zawiera
ć
elementy wykorzystywane powtórnie, które s
ą
dok
ł
adnym, funkcjonalnym
odpowiednikiem elementu nowego lub sporadycznie u
ż
ywane.
Gwarancja nie obejmuje usterek powsta
ł
ych w wyniku: (a) niew
ł
a
ś
ciwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub
kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materia
ł
ów eksploatacyjnych nie b
ę
d
ą
cych
produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niew
ł
a
ś
ciwego u
ż
ywania, (d) u
ż
ywania w warunkach,
które nie odpowiadaj
ą
warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e) nieprawid
ł
owego miejsca u
ż
ytkowania i
niew
ł
a
ś
ciwej konserwacji.
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY PRAWA, PODANE POWY
Ż
EJ WARUNKI
GWARANCJI S
Ą
JEDYNYMI WARUNKAMI I FIRMA HP NIE UDZIELA
Ż
ADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI
WARUNKÓW PISEMNYCH, USTNYCH, WYRA
Ź
NYCH ANI DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNO
Ś
CI NIE
UDZIELA
Ż
ADNEGO RODZAJU GWARANCJI DOROZUMIANEJ CO DO WARUNKÓW PRZYDATNO
Ś
CI DO
SPRZEDA
Ż
Y, ZADOWALAJ
Ą
CEJ JAKO
Ś
CI ANI PRZYDATNO
Ś
CI DO OKRE
Ś
LONEGO CELU. W niektórych
krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia czasu obowi
ą
zywania gwarancji dorozumiane s
ą
niedozwolone, wi
ę
c powy
ż
sze ograniczenia lub wykluczenia mog
ą
nie mie
ć
zastosowania w okre
ś
lonych
przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy okre
ś
lone prawa, a ponadto mog
ą
mu przys
ł
ugiwa
ć
tak
ż
e inne
prawa w zale
ż
no
ś
ci od kraju/regionu, stanu lub prowincji. Ograniczona gwarancja firmy HP obowi
ą
zuje we
wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajduj
ą
si
ę
punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma
HP sprzedaje ten produkt. Poziom us
ł
ug gwarancyjnych mo
ż
e ró
ż
ni
ć
si
ę
w zale
ż
no
ś
ci od miejscowych standardów.
Firma HP nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umo
ż
liwienia korzystania z niego w
kraju/regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub
zgodno
ś
ci z normami.
W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
Ś
RODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ
GWARANCJI S
Ą
WY
ŁĄ
CZNYMI
Ś
RODKAMI ZARADCZYMI PRZYS
Ł
UGUJ
Ą
CYMI U
Ż
YTKOWNIKOWI. Z
WYJ
Ą
TKIEM OPISANYCH POWY
Ż
EJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZ
Ą
Ż
ADNEJ
ODPOWIEDZIALNO
Ś
CI ZA UTRAT
Ę
DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPO
Ś
REDNIE, SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRAT
Ę
ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJ
Ą
CE Z
UMOWY, DZIA
Ł
ANIA W Z
Ł
EJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTU
Ł
U. Niektóre kraje/regiony, stany lub prowincje nie
zezwalaj
ą
na ograniczenia lub wykluczenia szkód przypadkowych lub wynikowych i wobec tego powy
ż
sze
ograniczenia lub wykluczenia mog
ą
nie mie
ć
zastosowania w okre
ś
lonych przypadkach.
112
Za
łą
cznik B
Serwis i pomoc techniczna
PLWW
12 miesi
ę
cy, ograniczona gwarancja
Sample
This manual is suitable for devices