HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 115 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 115 of 152
A
Akcesoria i informacje na temat
sk
ł
adania zamówie
ń
W chwili oddawania niniejszego podr
ę
cznika do druku dost
ę
pne by
ł
y akcesoria wymienione na
poni
ż
szej li
ś
cie. Informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
oraz dost
ę
pne akcesoria mog
ą
ulec zmianie
w czasie u
ż
ytkowania drukarki. Najbardziej aktualne numery katalogowe HP mo
ż
na znale
źć
w
nast
ę
puj
ą
cych witrynach sieci Web:
Ameryka Pó
ł
nocna:
Europa i Bliski Wschód:
Kraje/regiony Azji i Pacyfiku:
Ameryka
Ł
aci
ń
ska:
PLWW
103
Sample
This manual is suitable for devices