HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 113 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 113 of 152
Aby oczy
ś
ci
ć
ś
cie
ż
k
ę
papieru
1.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
OBS
Ł
UGA
, a nast
ę
pnie
naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
2.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
TRYB
CZYSZCZENIA
, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
Strona wolno przesuwa si
ę
przez drukark
ę
. Po zako
ń
czeniu procesu stron
ę
mo
ż
esz wyrzuci
ć
.
3.
Po wy
ś
wietleniu odpowiedniego monitu za
ł
aduj zwyk
ł
y papier formatu letter lub A4.
4.
Ponownie naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby potwierdzi
ć
rozpocz
ę
cie procesu czyszczenia.
Strona wolno przesuwa si
ę
przez drukark
ę
. Po zako
ń
czeniu procesu stron
ę
mo
ż
esz wyrzuci
ć
.
Kalibracja drukarki
Kalibracje s
ą
przeprowadzane regularnie. Aby uzyska
ć
najlepsza jako
ść
wydruku, kalibracj
ę
mo
ż
na
przeprowadzi
ć
z panelu sterowania, wykonuj
ą
c nast
ę
puj
ą
ce kroki:
1.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
KONFIG. SYSTEMU
,
a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
2.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
JAKO
ŚĆ
WYDRUKU
,
a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
). Na panelu sterowania wy
ś
wietlony zostanie komunikat
KALIBRUJ KOLOR
.
3.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
4.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
KALIBRUJ TERAZ
, a
nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
5.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby rozpocz
ąć
kalibracj
ę
.
PLWW
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów
101
Sample
This manual is suitable for devices