HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 112 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 152
Wy
ś
wietlanie HP Toolbox
Otwórz program HP Toolbox w jeden z nast
ę
puj
ą
cych sposobów:
Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikon
ę
HP Toolbox.
W menu
Start
systemu Windows kliknij polecenie
Programy
(
Wszystkie programy
w systemie
Windows XP), kliknij polecenie
HP
, kliknij polecenie
HP Color LaserJet 1600
, a nast
ę
pnie kliknij
polecenie
HP Color LaserJet 1600 - Toolbox
.
Karta Rozwi
ą
zywanie problemów
Program HP Toolbox zawiera kart
ę
Rozwi
ą
zywanie problemów
zawieraj
ą
c
ą
łą
cza do nast
ę
puj
ą
cych
stron g
ł
ównych:
Usuwanie zaci
ęć
. Umo
ż
liwia przegl
ą
danie informacji o lokalizowaniu i usuwaniu zaci
ęć
.
Problemy z drukowaniem
. Umo
ż
liwia przegl
ą
danie tematów pomocy o rozwi
ą
zywaniu
problemów z drukowaniem.
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów
. Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów umo
ż
liwiaj
ą
konserwacj
ę
urz
ą
dzenia, podobnie jak strona czyszcz
ą
ca lub strona do rozwi
ą
zywania problemów
z kolorami.
Uwaga
Pozosta
ł
e karty programu HP Toolbox mog
ą
by
ć
pomocne podczas rozwi
ą
zywania
problemów zwi
ą
zanych z urz
ą
dzeniem. Informacje na temat innych kart w programie
HP Toolbox zawiera sekcja
HP Toolbox
.
Menu Serwis
Menu panelu sterowania
OBS
Ł
UGA
umo
ż
liwia rozwi
ą
zywanie problemów z urz
ą
dzeniem.
Przywracanie domy
ś
lnych ustawie
ń
fabrycznych
Przywrócenie ustawie
ń
domy
ś
lnych powoduje powrót wszystkich ustawie
ń
do ich fabrycznych warto
ś
ci
domy
ś
lnych.
Aby przywróci
ć
domy
ś
lne ustawienia fabryczne
1.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
OBS
Ł
UGA
, a nast
ę
pnie
naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
2.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
PRZYW USTW
STAND
, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
Urz
ą
dzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione.
Czyszczenie
ś
cie
ż
ki papieru
Urz
ą
dzenie dysponuje specjalnym trybem czyszczenia, umo
ż
liwiaj
ą
cym czyszczenie
ś
cie
ż
ki papieru.
Uwaga
Je
ś
li masz dost
ę
p do programu HP Toolbox, firma HP zaleca czyszczenie
ś
cie
ż
ki
papieru za pomoc
ą
programu HP Toolbox.
100
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices