HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 111 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 152
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów
W tej sekcji opisano narz
ę
dzia, które mog
ą
pomoc rozwi
ą
za
ć
problemy z urz
ą
dzeniem.
Strony i raporty urz
ą
dzenia
W tej sekcji opisano strony i raporty, które mog
ą
pomoc zdiagnozowa
ć
i rozwi
ą
za
ć
problemy z
urz
ą
dzeniem.
Strona pokazowa
Aby wydrukowa
ć
stron
ę
demonstracyjn
ą
, naci
ś
nij jednocze
ś
nie przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) i przycisk
(
Strza
ł
ka w prawo
) na panelu sterowania drukarki. Stron
ę
t
ę
mo
ż
na wydrukowa
ć
równie
ż
z programu
narz
ę
dziowego HP Toolbox.
Strona konfiguracji
Strona konfiguracji przedstawia bie
żą
ce ustawienia i w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki. Stron
ę
konfiguracji mo
ż
na
wydrukowa
ć
z drukarki lub z programu HP Toolbox. Aby wydrukowa
ć
stron
ę
konfiguracji z drukarki,
nale
ż
y wykona
ć
poni
ż
sze czynno
ś
ci.
1.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
menu
RAPORTY
.
2.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
3.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
RAPORT KONFIGUR
.
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby wydrukowa
ć
stron
ę
konfiguracji.
Aby uzyska
ć
dodatkowe informacje na temat strony konfiguracji, zobacz
Strona konfiguracji
.
Strona stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
Na stronie stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych zawarte s
ą
informacje o stanie zu
ż
ycia kaset drukuj
ą
cych
HP. Informacje te obejmuj
ą
tak
ż
e szacowan
ą
liczb
ę
stron do wydrukowania i liczb
ę
stron ju
ż
wydrukowanych oraz inne dane o materia
ł
ach eksploatacyjnych. Stron
ę
stanu materia
ł
ów
eksploatacyjnych mo
ż
na wydrukowa
ć
z programu HP Toolbox. Aby wydrukowa
ć
stron
ę
z urz
ą
dzenia,
nale
ż
y wykona
ć
poni
ż
sze czynno
ś
ci.
1.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
RAPORTY
.
2.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
3.
U
ż
yj przycisku
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
STAN MATERIA
Ł
ÓW
.
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby wydrukowa
ć
stron
ę
stanu o materia
ł
ach eksploatacyjnych.
Aby uzyska
ć
dodatkowe informacje na temat strony stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych, zobacz
Strona
stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
.
HP Toolbox
HP Toolbox jest aplikacj
ą
sieci Web, której mo
ż
na u
ż
ywa
ć
do rozwi
ą
zywania problemów.
PLWW
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów
99
Sample
This manual is suitable for devices