HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 110 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 110 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Kabel USB mo
ż
e by
ć
uszkodzony lub
nieprawid
ł
owo pod
łą
czony.
Od
łą
cz oba ko
ń
ce przewodu USB i
ponownie je pod
łą
cz.
Wydrukuj zadanie, które wcze
ś
niej
by
ł
o drukowane bez problemów.
Spróbuj u
ż
y
ć
innego przewodu
USB.
Na komputerze uruchomione s
ą
inne
urz
ą
dzenia.
Prawdopodobnie urz
ą
dzenie nie
udost
ę
pnia portu USB. Je
ś
li do tego
samego portu co urz
ą
dzenie pod
łą
czony
jest zewn
ę
trzny dysk twardy lub
prze
łą
cznik, mog
ą
one powodowa
ć
konflikt. Aby pod
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie i
korzysta
ć
z niego, nale
ż
y od
łą
czy
ć
inne
urz
ą
dzenie lub korzysta
ć
z dwóch portów
USB komputera.
98
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices