HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 11 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 152
Wy
ś
wietlanie HP Toolbox
................................................................................
100
Karta Rozwi
ą
zywanie problemów
....................................................................
100
Menu Serwis
.....................................................................................................................
100
Przywracanie domy
ś
lnych ustawie
ń
fabrycznych
............................................
100
Aby przywróci
ć
domy
ś
lne ustawienia fabryczne
.............................
100
Czyszczenie
ś
cie
ż
ki papieru
............................................................................
100
Aby oczy
ś
ci
ć
ś
cie
ż
k
ę
papieru
..........................................................
101
Kalibracja drukarki
............................................................................................
101
Za
łą
cznik A
Akcesoria i informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
Wymienne materia
ł
y eksploatacyjne
.................................................................................................
104
Kable i interfejsy
................................................................................................................................
105
Akcesoria do obs
ł
ugi papieru
............................................................................................................
106
Papier i inne materia
ł
y drukarskie
.....................................................................................................
107
Cz
ęś
ci wymieniane przez u
ż
ytkownika
.............................................................................................
109
Dokumentacja uzupe
ł
niaj
ą
ca
............................................................................................................
110
Za
łą
cznik B
Serwis i pomoc techniczna
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard
.......................................................
112
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji na kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
..........................................................
114
Dost
ę
pno
ść
pomocy i serwisu
...........................................................................................................
115
Umowy serwisowe i us
ł
ugi HP Care Pack™
....................................................................
115
Ponowne pakowanie drukarki
...........................................................................................................
116
Ponowne pakowanie drukarki
...........................................................................................
116
Serwisowy formularz informacyjny
....................................................................................................
117
Za
łą
cznik C
Charakterystyka techniczna
Specyfikacje urz
ą
dzenia MFP
...........................................................................................................
119
Za
łą
cznik D
Informacje dotycz
ą
ce przepisów
Wst
ę
p
................................................................................................................................................
122
Przepisy FCC
....................................................................................................................................
123
Program ochrony
ś
rodowiska
............................................................................................................
124
Ochrona
ś
rodowiska naturalnego
.....................................................................................
124
Wytwarzanie ozonu
..........................................................................................................
124
Zu
ż
ycie energii
..................................................................................................................
124
Materia
ł
y eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet
...........................................................
124
Usuwanie zu
ż
ytego sprz
ę
tu przez u
ż
ytkowników w prywatnych gospodarstwach
domowych na terenie Unii Europejskiej
............................................................................
126
Arkusz danych o bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów (MSDS)
....................................................................
127
Deklaracja zgodno
ś
ci
........................................................................................................................
128
O
ś
wiadczenia dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa dla okre
ś
lonych krajów/regionów
...................................
129
O
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa lasera
.............................................................
129
O
ś
wiadczenie kanadyjskiego wydzia
ł
u
łą
czno
ś
ci
.............................................................
129
Korea
ń
skie o
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce zak
ł
óce
ń
elektromagnetycznych
............................
129
O
ś
wiadczenie VCCI (Japonia)
..........................................................................................
130
O
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa lasera dla Finlandii
.........................................
131
PLWW
ix
Sample
This manual is suitable for devices