HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 109 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 109 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Urz
ą
dzenie nie pobiera materia
ł
ów z
podajnika.
Urz
ą
dzenie mo
ż
e by
ć
w trybie
podawania r
ę
cznego.
Je
ś
li na wy
ś
wietlaczu panelu
sterowania pojawi si
ę
komunikat
R
Ę
CZNY PODAJNIK
, naci
ś
nij
(
Wybór
), aby wydrukowa
ć
zadanie.
Upewnij si
ę
,
ż
e urz
ą
dzenie nie
pracuje w trybie podawania
r
ę
cznego i ponownie wydrukuj
zadanie.
Podajnik materia
ł
ów mo
ż
e by
ć
prze
ł
adowany.
Wyjmij cz
ęść
materia
ł
ów z podajnika.
Zobacz
Wk
ł
adanie do podajników
.
Prowadnica d
ł
ugo
ś
ci papieru w
podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3
ma ustawion
ą
d
ł
ugo
ść
wi
ę
ksz
ą
ni
ż
format materia
ł
u.
Dopasuj prowadnic
ę
d
ł
ugo
ś
ci papieru do
w
ł
a
ś
ciwej d
ł
ugo
ś
ci.
Rolka pobieraj
ą
ca mo
ż
e by
ć
brudna lub
uszkodzona.
Skontaktuj si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi
klienta HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta
firmy HP
lub informacje o pomocy na
ulotce do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
Problemy z wydajno
ś
ci
ą
Je
ż
eli strony wychodz
ą
z urz
ą
dzenia niezadrukowane lub urz
ą
dzenie nie drukuje
ż
adnych stron, spróbuj
wykorzysta
ć
wskazówki podane w tej sekcji.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Urz
ą
dzenie drukuje, ale strony s
ą
zupe
ł
nie puste.
Na kasetach drukuj
ą
cych mo
ż
e si
ę
wci
ąż
znajdowa
ć
ta
ś
ma zabezpieczaj
ą
ca.
Upewnij si
ę
,
ż
e ta
ś
ma zabezpieczaj
ą
ca
zosta
ł
a ca
ł
kowicie usuni
ę
ta z kaset
drukuj
ą
cych.
Mo
ż
liwe,
ż
e dokument zawiera puste
strony.
Przejrzyj drukowany dokument, aby
sprawdzi
ć
, czy wszystkie strony
zawieraj
ą
tre
ść
.
Urz
ą
dzenie mo
ż
e dzia
ł
a
ć
nieprawid
ł
owo.
Wydrukuj stron
ę
konfiguracji, aby
sprawdzi
ć
urz
ą
dzenie.
Drukowanie stron trwa bardzo d
ł
ugo.
Ci
ęż
sze rodzaje materia
ł
ów mog
ą
spowolni
ć
zadanie drukowania.
Drukuj na materia
ł
ach innego rodzaju.
Strony o du
ż
ym stopniu z
ł
o
ż
ono
ś
ci b
ę
d
ą
drukowane wolniej
Odpowiednie utrwalanie mo
ż
e wymaga
ć
wolniejszego drukowania w celu
zapewnienia najwy
ż
szej jako
ś
ci
wydruku.
Strony nie zosta
ł
y wydrukowane.
Prawdopodobnie urz
ą
dzenie
nieprawid
ł
owo pobiera materia
ł
y.
Zobacz
Problemy zwi
ą
zane z obs
ł
ug
ą
materia
ł
ów
.
Materia
ł
jest zaci
ę
ty w urz
ą
dzeniu.
Usu
ń
zaci
ę
cie.
PLWW
Problemy z drukowaniem
97
Sample
This manual is suitable for devices