HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 108 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 152
Rozwi
ą
zywanie problemów z materia
ł
ami drukarskimi
Nast
ę
puj
ą
ce problemy z papierem mog
ą
by
ć
przyczyn
ą
obni
ż
enia jako
ś
ci wydruku, zacinania si
ę
papieru, a nawet uszkodzenia urz
ą
dzenia.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
S
ł
aba jako
ść
wydruku lub przyczepno
ść
toneru
Papier jest zbyt wilgotny, zbyt szorstki,
zbyt gruby lub zbyt g
ł
adki, wyt
ł
aczany lub
ca
ł
a partia papieru jest niew
ł
a
ś
ciwej
jako
ś
ci.
Nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy w sterowniku
drukarki wybrano odpowiedni typ
materia
ł
u.
Wypróbuj inny rodzaj papieru o g
ł
adko
ś
ci
pomi
ę
dzy 100 a 250 w skali Sheffield i
wilgotno
ś
ci w zakresie od 4 do 6.
Ubytki, zacinanie si
ę
lub zawijanie
Papier jest przechowywany w
niew
ł
a
ś
ciwych warunkach.
Papier nale
ż
y przechowywa
ć
p
ł
asko w
opakowaniu chroni
ą
cym przed wilgoci
ą
.
Wyst
ę
puj
ą
ż
nice pomi
ę
dzy stronami
papieru.
Odwró
ć
papier.
Nadmierne zwijanie si
ę
Papier jest zbyt wilgotny, o z
ł
ym kierunku
w
ł
ókien lub zbyt krótkich w
ł
óknach.
Nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy w sterowniku
drukarki wybrano odpowiedni typ
materia
ł
u.
Spróbuj wydrukowa
ć
na materia
ł
ach z
nowego lub innego opakowania.
Nale
ż
y u
ż
y
ć
papieru z d
ł
ugimi w
ł
óknami.
Wyst
ę
puj
ą
ż
nice pomi
ę
dzy stronami
papieru.
Odwró
ć
papier.
Zacinanie si
ę
, uszkodzenie urz
ą
dzenia
Papier ma wyci
ę
cia lub perforacje.
U
ż
yj papieru bez wyci
ęć
i perforacji.
Problemy z podawaniem
Brzegi papieru s
ą
postrz
ę
pione.
U
ż
yj papieru wysokiej jako
ś
ci,
przeznaczonego do kolorowych
drukarek laserowych.
Wyst
ę
puj
ą
ż
nice pomi
ę
dzy stronami
papieru.
Odwró
ć
papier.
Papier jest zbyt wilgotny, zbyt suchy,
zbyt gruby lub zbyt g
ł
adki, o z
ł
ym
kierunku w
ł
ókien lub zbyt krótkich
w
ł
óknach, jest wyt
ł
aczany lub ca
ł
a partia
papieru jest niew
ł
a
ś
ciwej jako
ś
ci.
Wypróbuj inny rodzaj papieru o g
ł
adko
ś
ci
pomi
ę
dzy 100 a 250 w skali Sheffield i
wilgotno
ś
ci w zakresie od 4 do 6.
Nale
ż
y u
ż
y
ć
papieru z d
ł
ugimi w
ł
óknami.
Wydruk jest przekrzywiony
Prowadnice materia
ł
ów mog
ą
by
ć
nieprawid
ł
owo wyregulowane.
Wyjmij wszystkie materia
ł
y z podajnika
wej
ś
ciowego, wyrównaj stos i ponownie
za
ł
aduj materia
ł
y do podajnika
wej
ś
ciowego. Dopasuj prowadnice
materia
ł
ów do szeroko
ś
ci i d
ł
ugo
ś
ci
u
ż
ywanych materia
ł
ów, a nast
ę
pnie
spróbuj wydrukowa
ć
ponownie.
Jednorazowo pobierana jest wi
ę
cej ni
ż
jedna strona.
Podajnik materia
ł
ów mo
ż
e by
ć
prze
ł
adowany.
Wyjmij cz
ęść
materia
ł
ów z podajnika.
Zobacz
Wk
ł
adanie do podajników
.
Materia
ł
y mog
ą
by
ć
pomarszczone,
pozaginane lub uszkodzone.
Upewnij si
ę
,
ż
e materia
ł
y nie s
ą
pomarszczone, pozaginane lub
uszkodzone. Spróbuj wydrukowa
ć
na
materia
ł
ach z nowego lub innego
opakowania.
96
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices