HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 107 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 107 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
yj innego papieru, na przyk
ł
ad
wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
Wyko
ń
czenie wydruku jest nierówne.
Materia
ł
mo
ż
e by
ć
zbyt szorstki.
Spróbuj u
ż
y
ć
g
ł
adkiego papieru lub
materia
ł
u, na przyk
ł
ad wysokiej jako
ś
ci
papieru do kolorowych drukarek
laserowych. Stosowanie g
ł
adkiego
materia
ł
u daje zazwyczaj lepsze wyniki.
Problemy zwi
ą
zane z obs
ł
ug
ą
materia
ł
ów
Je
ś
li wyst
ę
puj
ą
problemy z obs
ł
ug
ą
materia
ł
ów, nale
ż
y skorzysta
ć
z informacji zawartych w niniejszej
sekcji.
Wskazówki dotycz
ą
ce materia
ł
ów drukarskich
W celu uzyskania najlepszych rezultatów nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e papier jest dobrej jako
ś
ci, nie jest
poci
ę
ty, podarty, pogi
ę
ty, poplamiony, nie znajduj
ą
si
ę
na nim zszywki, zanieczyszczenia ani kurz,
nie jest pomarszczony, zniszczony ani nie ma zagi
ę
tych brzegów.
Najlepsz
ą
jako
ść
wydruku w kolorze uzyskuje si
ę
na papierze g
ł
adkim. Stosowanie g
ł
adkiego
materia
ł
u daje zazwyczaj lepsze wyniki.
W przypadku braku pewno
ś
ci co do rodzaju za
ł
adowanego papieru (na przyk
ł
ad papier
dokumentowy lub makulaturowy) nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy stosownych informacji nie ma na etykiecie
opakowania papieru.
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
materia
ł
ów przeznaczonych tylko do drukarek atramentowych. U
ż
yj materia
ł
u
przeznaczonego do kolorowych drukarek laserowych.
Nie stosuj papieru firmowego z nadrukiem wykonanym przy u
ż
yciu niskotemperaturowych tuszów
stosowanych w niektórych rodzajach termografii.
Nie u
ż
ywaj papieru firmowego z wypuk
ł
ym lub wyt
ł
aczanym wzorem.
Przy zespalaniu toneru z papierem wykorzystywana jest wysoka temperatura i ci
ś
nienie. Nale
ż
y
upewni
ć
si
ę
, czy papiery kolorowe lub formularze z nadrukiem s
ą
zadrukowane tuszem
wytrzyma
ł
ym na temperatur
ę
utrwalania drukarki (210°C przez 0,2 sekundy).
OSTRO
Ż
NIE
Nieprzestrzeganie tych wytycznych mo
ż
e spowodowa
ć
zaci
ę
cia papieru lub
uszkodzenie urz
ą
dzenia.
PLWW
Problemy z drukowaniem
95
Sample
This manual is suitable for devices