HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 106 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Prawdopodobnie urz
ą
dzenie zosta
ł
o
nieprawid
ł
owo skonfigurowane.
Wydrukuj stron
ę
konfiguracyjn
ą
. Je
ś
li
strona konfiguracji nie zawiera koloru,
skontaktuj si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi
klienta HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta
firmy HP
lub informacje o pomocy na
ulotce do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
Co najmniej jeden kolor nie jest
drukowany lub jest niedok
ł
adnie
odwzorowany.
Na kasetach drukuj
ą
cych mo
ż
e nadal
znajdowa
ć
si
ę
ta
ś
ma zabezpieczaj
ą
ca.
Upewnij si
ę
,
ż
e ta
ś
ma zabezpieczaj
ą
ca
zosta
ł
a ca
ł
kowicie usuni
ę
ta z kaset
drukuj
ą
cych.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
yj innego papieru, na przyk
ł
ad
wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
Prawdopodobnie urz
ą
dzenie pracuje w
ś
rodowisku o zbyt wysokiej wilgotno
ś
ci.
Sprawd
ź
, czy
ś
rodowisko pracy
urz
ą
dzenia jest zgodne z wymaganiami
wilgotno
ś
ci okre
ś
lonymi w
specyfikacjach.
Mo
ż
liwy niski poziom toneru w jednej lub
kilku kasetach drukuj
ą
cych. W
przypadku korzystania z kaset
drukuj
ą
cych innego producenta, na
panelu sterowania drukarki ani w
programie HP Toolbox nie b
ę
d
ą
wy
ś
wietlane
ż
adne komunikaty.
Wymie
ń
wszystkie zu
ż
yte kasety
drukuj
ą
ce.
Ustawienia wprowadzone za pomoc
ą
panelu sterowania zast
ę
puj
ą
wszystkie
pozosta
ł
e.
Wymie
ń
kasety drukuj
ą
ce puste lub z
ma
łą
ilo
ś
ci
ą
toneru.
Po zainstalowaniu nowej kasety
drukuj
ą
cej kolor drukowany jest
nierówno.
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
W innej kasecie mo
ż
e ko
ń
czy
ć
si
ę
toner.
W przypadku korzystania z kasety
drukuj
ą
cej innej firmy u
ż
ytkownik nie jest
powiadamiany o niskim poziomie tonera
lub zu
ż
yciu kasety.
Wyjmij kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
odpowiadaj
ą
c
ą
kolorowi drukowanemu nieprawid
ł
owo i
zainstaluj j
ą
ponownie.
Ustawienia wprowadzone za pomoc
ą
panelu sterowania zast
ę
puj
ą
wszystkie
pozosta
ł
e.
Wymie
ń
kasety drukuj
ą
ce puste lub z
ma
łą
ilo
ś
ci
ą
toneru.
Kolory na wydruku s
ą
inne ni
ż
kolory
widoczne na ekranie.
Kolory na monitorze komputera mog
ą
ż
ni
ć
si
ę
od wydrukowanych.
Wybierz opcj
ę
Dopasowanie do
ekranu
na karcie
Kolor
w sterowniku
drukarki.
Je
ś
li bardzo jasne lub bardzo ciemne
kolory na ekranie nie s
ą
drukowane, to
by
ć
mo
ż
e program interpretuje jedne
jako bia
ł
e a drugie jako czarne.
Je
ś
li to mo
ż
liwe, nale
ż
y unika
ć
u
ż
ywania
bardzo jasnych lub bardzo ciemnych
kolorów.
94
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices