HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 105 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 105 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Wydrukowana strona zawiera
zmarszczenia lub zgniecenia.
Materia
ł
y mog
ą
by
ć
nieprawid
ł
owo
za
ł
adowane.
Upewnij si
ę
,
ż
e materia
ł
zosta
ł
poprawnie za
ł
adowany i
ż
e prowadnice
materia
ł
u nie s
ą
ustawione zbyt ciasno
ani zbyt lu
ź
no wokó
ł
stosu papieru.
Zobacz
Wk
ł
adanie do podajników
.
Odwró
ć
stos papieru w podajniku lub
spróbuj obróci
ć
papier w podajniku o
180°.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
yj innego papieru, na przyk
ł
ad
wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
Wokó
ł
wydrukowanych znaków pojawia
si
ę
toner.
Materia
ł
y mog
ą
by
ć
nieprawid
ł
owo
za
ł
adowane.
Odwró
ć
plik papieru w podajniku.
Je
ż
eli wokó
ł
znaków gromadzi si
ę
zbyt
du
ż
a ilo
ść
toneru, przyczyn
ą
mo
ż
e by
ć
papier, który charakteryzuje si
ę
s
ł
abym
przyjmowaniem toneru.
U
ż
yj innego papieru, na przyk
ł
ad
wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
Obraz, który znajduje si
ę
w górnej cz
ęś
ci
strony (czarny) pojawia si
ę
tak
ż
e ni
ż
ej na
stronie (w szarym polu).
Ustawienia oprogramowania mog
ą
wp
ł
ywa
ć
na drukowanie obrazu.
W u
ż
ywanym programie zmie
ń
ton
(zaciemnienie) pola, w którym pojawia
si
ę
powtórzony obraz.
W u
ż
ywanym programie obró
ć
ca
łą
stron
ę
o 180°, aby najpierw zosta
ł
wydrukowany ja
ś
niejszy obraz.
Kolejno
ść
drukowania obrazów mo
ż
e
mie
ć
wp
ł
yw na wydruk.
Zmie
ń
kolejno
ść
drukowania obrazów.
Na przyk
ł
ad ja
ś
niejszy obraz umie
ść
w
górnej cz
ęś
ci strony, a ciemniejszy w
dolnej.
Przepi
ę
cia pr
ą
du mog
ą
mie
ć
wp
ł
yw na
urz
ą
dzenie.
Je
ż
eli problem pojawi si
ę
w zadaniu
drukowania pó
ź
niej, wy
łą
cz urz
ą
dzenie
na 10 minut, a nast
ę
pnie w
łą
cz je i
ponownie wydrukuj dokument.
Rozwi
ą
zywanie problemów z dokumentami kolorowymi
W tej cz
ęś
ci opisano problemy, które mog
ą
si
ę
pojawi
ć
przy drukowaniu w kolorze.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Wydruki s
ą
czarno-bia
ł
e, a powinny by
ć
kolorowe.
Nie wybrano trybu koloru w u
ż
ywanym
programie lub w sterowniku drukarki.
Wybierz tryb koloru zamiast skali
szaro
ś
ci.
Prawdopodobnie nie wybrano
prawid
ł
owego sterownika drukarki w
programie.
Wybierz prawid
ł
owy sterownik drukarki.
PLWW
Problemy z drukowaniem
93
Sample
This manual is suitable for devices