HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 104 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Je
ż
eli na niezadrukowanej stronie
powtarzaj
ą
si
ę
w równych odst
ę
pach
znaki:
Aa
a
Na wewn
ę
trznych cz
ęś
ciach drukarki
mo
ż
e znajdowa
ć
si
ę
toner.
Po wydrukowaniu kilku kolejnych stron
problem powinien rozwi
ą
za
ć
si
ę
samoistnie.
Ś
cie
ż
ka papieru mo
ż
e wymaga
ć
wyczyszczenia.
Oczy
ść
urz
ą
dzenie.
Utrwalacz mo
ż
e by
ć
uszkodzony lub
zabrudzony.
Wyczy
ść
go, u
ż
ywaj
ą
c instrukcji w
programie narz
ę
dziowym HP Toolbox.
Skontaktuj si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi
klienta HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta
firmy HP
lub informacje o pomocy na
ulotce do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
Wydrukowana strona zawiera
zniekszta
ł
cone znaki.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
yj innego papieru, na przyk
ł
ad
wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
Je
ż
eli znaki s
ą
zniekszta
ł
cone, wydaj
ą
si
ę
faliste, mo
ż
e to wskazywa
ć
na
potrzeb
ę
naprawy laserowego skanera.
Sprawd
ź
, czy problem ten pojawia si
ę
równie
ż
na stronie Konfiguracja. Je
ś
li
tak, skontaktuj si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi
klienta firmy HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi
klienta firmy HP
lub informacje o pomocy
na ulotce do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
Wydrukowana strona jest zwini
ę
ta lub
pofalowana.
Ustawiony w urz
ą
dzeniu rodzaj
materia
ł
ów jest niezgodny z rodzajem
materia
ł
u, na którym chcesz drukowa
ć
.
W sterowniku drukarki wybierz kart
ę
Papier
i ustaw
Rodzaj
na
odpowiadaj
ą
cy rodzajowi papieru, na
którym odbywa si
ę
drukowanie. Kiedy
u
ż
ywany jest papier o wi
ę
kszej
gramaturze, pr
ę
dko
ść
drukowania mo
ż
e
by
ć
mniejsza.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
yj innego papieru, na przyk
ł
ad
wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
Wysoka temperatura i wilgotno
ść
mog
ą
powodowa
ć
zwijanie si
ę
papieru.
Sprawd
ź
warunki pracy urz
ą
dzenia.
Tekst lub grafika na wydrukowanej
stronie s
ą
przekrzywione.
Materia
ł
y mog
ą
by
ć
nieprawid
ł
owo
za
ł
adowane.
Sprawd
ź
, czy papier lub inny materia
ł
zosta
ł
w
ł
o
ż
ony poprawnie oraz czy
prowadnice materia
ł
u nie s
ą
ustawione
zbyt ciasno ani zbyt lu
ź
no w stosunku do
stosu papieru. Zobacz
Wk
ł
adanie do
podajników
.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
yj innego papieru, na przyk
ł
ad
wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
92
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices