HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 103 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Mo
ż
liwy niski poziom toneru w jednej lub
kilku kasetach drukuj
ą
cych. W
przypadku korzystania z kaset
drukuj
ą
cych innego producenta, na
panelu sterowania drukarki ani w
programie HP Toolbox nie b
ę
d
ą
wy
ś
wietlane
ż
adne komunikaty.
Wymie
ń
wszystkie zu
ż
yte kasety
drukuj
ą
ce.
Na materiale pojawia si
ę
rozmazany
toner.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
ywaj materia
ł
ów zgodnych ze
specyfikacjami firmy HP.
Je
ż
eli smugi toneru wyst
ę
puj
ą
na górnej
kraw
ę
dzi papieru, oznacza to,
ż
e
prowadnice materia
ł
u s
ą
brudne lub
ż
e
na
ś
cie
ż
ce papieru wyst
ę
puj
ą
zanieczyszczenia.
Oczy
ść
prowadnice materia
ł
ów i
ś
cie
ż
k
ę
papieru.
Po dotkni
ę
ciu toner
ł
atwo si
ę
rozmazuje.
Ustawiony w urz
ą
dzeniu rodzaj
materia
ł
ów jest niezgodny z rodzajem
materia
ł
u, na którym chcesz drukowa
ć
.
W sterowniku drukarki wybierz kart
ę
Papier
i ustaw opcj
ę
Rodzaj
, aby
odpowiada
ł
a rodzajowi papieru, na
którym odbywa si
ę
drukowanie. Kiedy
u
ż
ywany jest papier o wi
ę
kszej
gramaturze, pr
ę
dko
ść
drukowania mo
ż
e
by
ć
mniejsza.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
ywaj materia
ł
ów zgodnych ze
specyfikacjami firmy HP.
Ś
cie
ż
ka papieru mo
ż
e wymaga
ć
wyczyszczenia.
Oczy
ść
urz
ą
dzenie.
Je
ż
eli na drukowanej stronie powtarzaj
ą
si
ę
w równych odst
ę
pach znaki:
Ustawiony w urz
ą
dzeniu rodzaj
materia
ł
ów jest niezgodny z rodzajem
materia
ł
u, na którym chcesz drukowa
ć
.
W sterowniku drukarki wybierz kart
ę
Papier
i ustaw
Rodzaj
na
odpowiadaj
ą
cy rodzajowi papieru, na
którym odbywa si
ę
drukowanie. Kiedy
u
ż
ywany jest papier o wi
ę
kszej
gramaturze, pr
ę
dko
ść
drukowania mo
ż
e
by
ć
mniejsza.
Na wewn
ę
trznych cz
ęś
ciach drukarki
mo
ż
e znajdowa
ć
si
ę
toner.
Po wydrukowaniu kilku kolejnych stron
problem powinien rozwi
ą
za
ć
si
ę
samoistnie.
Ś
cie
ż
ka papieru mo
ż
e wymaga
ć
wyczyszczenia.
Oczy
ść
urz
ą
dzenie.
Utrwalacz mo
ż
e by
ć
uszkodzony lub
zabrudzony.
Wyczy
ść
go, u
ż
ywaj
ą
c instrukcji w
programie narz
ę
dziowym HP Toolbox.
Skontaktuj si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi
klienta HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta
firmy HP
lub informacje o pomocy na
ulotce do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
Mo
ż
e wyst
ę
powa
ć
problem z kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
.
Aby okre
ś
li
ć
, w której kasecie drukuj
ą
cej
wyst
ą
pi
ł
problem, wydrukuj stron
ę
diagnostyki PQ z programu
narz
ę
dziowego HP Toolbox.
PLWW
Problemy z drukowaniem
91
Sample
This manual is suitable for devices