HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 102 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 102 of 152
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
programie HP Toolbox nie b
ę
d
ą
wy
ś
wietlane
ż
adne komunikaty.
drukuj
ą
ce i sprawd
ź
na ka
ż
dej z nich, czy
nie zosta
ł
a uszkodzona rolka toneru. W
takim przypadku wymie
ń
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
Wydrukuj stron
ę
stanu materia
ł
ów
eksploatacyjnych, aby sprawdzi
ć
pozosta
łą
ż
ywotno
ść
. Zobacz
Strona
stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
.
Pojawianie si
ę
plam toneru.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
ywaj materia
ł
ów zgodnych ze
specyfikacjami firmy HP.
Ś
cie
ż
ka papieru mo
ż
e wymaga
ć
wyczyszczenia.
Oczy
ść
ś
cie
ż
k
ę
papieru. Patrz pomoc
ekranowa programu HP Toolbox.
Pojawianie si
ę
ubytków.
Arkusz materia
ł
u mo
ż
e by
ć
wadliwy.
Spróbuj ponownie wydrukowa
ć
zlecenie.
Zawarto
ść
wilgoci w papierze jest
nierównomierna lub na powierzchni
papieru znajduj
ą
si
ę
wilgotne plamy.
Spróbuj u
ż
y
ć
innego papieru, na
przyk
ł
ad wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
Partia papieru jest wadliwa. Podczas
procesu produkcyjnego powsta
ł
y
obszary, które nie przyswajaj
ą
toneru.
Spróbuj u
ż
y
ć
innego papieru, na
przyk
ł
ad wysokiej jako
ś
ci papieru
przeznaczonego dla kolorowych
drukarek laserowych.
Na stronie pojawiaj
ą
si
ę
pionowe smugi
lub paski.
Mo
ż
liwy niski poziom toneru lub
uszkodzenie w jednej lub kilku kasetach
drukuj
ą
cych. W przypadku korzystania z
kaset drukuj
ą
cych innego producenta,
na panelu sterowania drukarki ani w
programie HP Toolbox nie b
ę
d
ą
wy
ś
wietlane
ż
adne komunikaty.
Wymie
ń
wszystkie zu
ż
yte kasety
drukuj
ą
ce.
Zbyt du
ż
a ilo
ść
tonera w tle.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
yj papieru o mniejszej gramaturze.
Bardzo niska wilgotno
ść
mo
ż
e
zwi
ę
kszy
ć
poziom szaro
ś
ci t
ł
a
wydruków.
Sprawd
ź
warunki pracy urz
ą
dzenia.
90
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices