HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 101 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 152
Identyfikacja i usuwanie usterek drukowania
Aby rozwi
ą
za
ć
problemy z jako
ś
ci
ą
wydruku, nale
ż
y skorzysta
ć
z listy kontrolnej oraz zestawienia
problemów w tej sekcji.
Lista kontrolna jako
ś
ci wydruku
Ogólne problemy z jako
ś
ci
ą
wydruku mo
ż
na rozwi
ą
za
ć
, korzystaj
ą
c z poni
ż
szej listy kontrolnej:
1.
Sprawd
ź
, czy papier lub materia
ł
u
ż
ywany podczas drukowania odpowiada specyfikacjom.
Stosowanie g
ł
adkiego papieru daje zazwyczaj lepsze rezultaty.
2.
W przypadku korzystania z materia
ł
ów specjalnych, na przyk
ł
ad nalepek, folii, papieru firmowego
lub b
ł
yszcz
ą
cego, nale
ż
y pami
ę
ta
ć
o drukowaniu wed
ł
ug rodzaju.
3.
Wydrukuj na urz
ą
dzeniu stron
ę
konfiguracyjn
ą
oraz stron
ę
stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych.
Zobacz
Strony specjalne
.
Na stronie stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych sprawd
ź
, czy którego
ś
z nich nie zaczyna
brakowa
ć
lub czy ca
ł
kiem si
ę
nie wyczerpa
ł
. U
ż
ytkownik nie jest informowany o stanie
materia
ł
ów eksploatacyjnych innego producenta.
Je
ś
li strony nie s
ą
drukowane poprawnie, problem prawdopodobnie zwi
ą
zany jest ze
sprz
ę
tem. Skontaktuj si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta
firmy HP
lub informacje na ulotce do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
4.
Wydrukuj stron
ę
demonstracyjn
ą
, korzystaj
ą
c z programu HP Toolbox. Je
ś
li drukarka drukuje,
problem zwi
ą
zany jest ze sterownikiem drukarki.
5.
Spróbuj wydrukowa
ć
dokument z innego programu. Je
ś
li strona drukowana jest prawid
ł
owo,
problem zwi
ą
zany jest z programem, z którego drukujesz.
6.
Uruchom ponownie komputer oraz urz
ą
dzenie i spróbuj wydrukowa
ć
raz jeszcze. Je
ś
li problem
si
ę
utrzymuje, wybierz jedn
ą
z poni
ż
szych opcji:
W przypadku gdy problem dotyczy wszystkich drukowanych stron, patrz
Ogólne zagadnienia
dotycz
ą
ce jako
ś
ci drukowania
.
W przypadku gdy problem dotyczy wy
łą
cznie stron drukowanych w kolorze, patrz
Rozwi
ą
zywanie problemów z dokumentami kolorowymi
.
Ogólne zagadnienia dotycz
ą
ce jako
ś
ci drukowania
Poni
ż
sze przyk
ł
ady przedstawiaj
ą
papier formatu Letter, który przeszed
ł
przez urz
ą
dzenie krótsz
ą
kraw
ę
dzi
ą
do przodu. W przyk
ł
adach tych przedstawiono problemy, które maj
ą
wp
ł
yw na wszystkie
drukowane strony, niezale
ż
nie od tego, czy s
ą
to wydruki w kolorze, czy te
ż
czarno-bia
ł
e. Na kolejnych
stronach podano typowe przyczyny problemów oraz ich rozwi
ą
zania.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi
ą
zanie
Wydruk ma jasne lub wyblak
ł
e obszary.
Materia
ł
y mog
ą
nie spe
ł
nia
ć
kryteriów
okre
ś
lonych w specyfikacjach firmy HP.
U
ż
ywaj materia
ł
ów zgodnych ze
specyfikacjami firmy HP.
Mo
ż
liwy niski poziom toneru w jednej lub
kilku kasetach drukuj
ą
cych. W
przypadku korzystania z kaset
drukuj
ą
cych innego producenta, na
panelu sterowania drukarki ani w
Wymie
ń
wszystkie zu
ż
yte kasety
drukuj
ą
ce. Zobacz
Zmiana kaset
drukuj
ą
cych
.
Je
ś
li w kasetach drukuj
ą
cych nie brakuje
toneru, wyjmij pojedynczo kasety
PLWW
Problemy z drukowaniem
89
Sample
This manual is suitable for devices