HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 100 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 152
Problemy z drukowaniem
Problemy z jako
ś
ci
ą
wydruku
Od czasu do czasu mog
ą
wyst
ę
powa
ć
problemy z jako
ś
ci
ą
wydruków. Informacje podane w nast
ę
pnych
sekcjach pomog
ą
zidentyfikowa
ć
i rozwi
ą
zywa
ć
te problemy.
Poprawianie jako
ś
ci wydruku
Aby zapobiec wyst
ę
powaniu problemów z jako
ś
ci
ą
wydruku, nale
ż
y korzysta
ć
z ustawie
ń
jako
ś
ci
wydruku.
Opis ustawie
ń
jako
ś
ci wydruku
Ustawienia jako
ś
ci wydruku maj
ą
wp
ł
yw na poziom jasno
ś
ci wydruków oraz na styl wydruku grafiki.
Ustawie
ń
jako
ś
ci wydruku mo
ż
na równie
ż
u
ż
ywa
ć
do optymalizacji jako
ś
ci wydruków na materia
ł
ach
okre
ś
lonego typu.
Ustawienia mo
ż
na zmieni
ć
we w
ł
a
ś
ciwo
ś
ciach urz
ą
dzenia, aby dostosowa
ć
je do rodzaju wydruku.
Poni
ż
sze ustawienia dost
ę
pne s
ą
w zale
ż
no
ś
ci od u
ż
ywanego sterownika urz
ą
dzenia:
600 dpi
Nietypowe:
Rozdzielczo
ść
taka sama, jak w ustawieniu domy
ś
lnym, ale mo
ż
na zmieni
ć
wzory
skali.
Uwaga
Zmiana rozdzielczo
ś
ci mo
ż
e spowodowa
ć
zmian
ę
formatowania tekstu.
Aby czasowo zmieni
ć
ustawienia jako
ś
ci drukowania
Aby zmieni
ć
ustawienia jako
ś
ci wydruku tylko na czas korzystania z bie
żą
cej aplikacji, nale
ż
y otworzy
ć
okno w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci za pomoc
ą
menu
Ustawienia druku
w u
ż
ywanej aplikacji.
Zmiana ustawie
ń
jako
ś
ci wydruku dla wszystkich przysz
ł
ych zada
ń
W systemie Windows 98, Windows 2000 i Windows Me:
1.
Kliknij menu
Start
, wybierz
Ustawienia
, a nast
ę
pnie
Urz
ą
dzenia
.
2.
Kliknij ikon
ę
urz
ą
dzenia prawym przyciskiem myszy.
3.
Kliknij polecenie
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
(w systemie Windows 2000 mo
ż
na równie
ż
klikn
ąć
polecenie
Preferencje drukowania
).
4.
Zmie
ń
ustawienia, po czym kliknij przycisk
OK
.
W systemie Windows XP:
1.
W zasobniku systemowym Windows, kliknij przycisk
Start
, kliknij polecenie
Panel sterowania
, a
nast
ę
pnie kliknij ikon
ę
Drukarki i faksy
.
2.
Kliknij ikon
ę
urz
ą
dzenia prawym przyciskiem myszy.
3.
Kliknij opcj
ę
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
lub
Preferencje drukowania
.
4.
Zmie
ń
ustawienia, po czym kliknij przycisk
OK
.
88
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices