HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 10 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 152
Wymiana i utylizacja materia
ł
ów eksploatacyjnych
............................................................
69
Zasady firmy HP dotycz
ą
ce materia
ł
ów eksploatacyjnych innych producentów
................
69
Resetowanie drukarki w przypadku instalacji materia
ł
ów eksploatacyjnych
firmy innej ni
ż
HP
...............................................................................................
69
Witryna sieci Web firmy HP dotycz
ą
ca zapobieganiu fa
ł
szerstwom
...................................
70
Pomijanie braku kasety
.......................................................................................................................
71
Konfiguracja
........................................................................................................................
71
Praca ci
ą
g
ł
a
........................................................................................................................
71
Czyszczenie drukarki
..........................................................................................................................
72
Czyszczenie utrwalacza za pomoc
ą
programu HP Toolbox
...............................................
72
Kalibracja drukarki
...............................................................................................................................
74
Kalibracja drukarki z poziomu drukarki
...............................................................................
74
Kalibracja drukarki za pomoc
ą
programu HP Toolbox
.......................................................
74
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
Strategia pomocy
................................................................................................................................
76
Proces rozwi
ą
zywania problemów
......................................................................................................
77
Lista kontrolna rozwi
ą
zywania problemów
.........................................................................
77
Komunikaty wy
ś
wietlane na panelu sterowania
..................................................................................
79
Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
................................................................................
79
Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
...............................................................
79
Komunikaty o b
łę
dach krytycznych
.....................................................................................
80
Komunikaty o b
łę
dach krytycznych
....................................................................
80
Usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
...............................................................................................................
83
Miejsca wyst
ę
powania zaci
ęć
.............................................................................................
83
Usuwanie zaci
ęć
wyst
ę
puj
ą
cych wewn
ą
trz drukarki
..........................................................
84
Usuwanie zaci
ęć
w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3
...........................................
86
Usuwanie zaci
ęć
z górnego pojemnika
..............................................................................
87
Problemy z drukowaniem
....................................................................................................................
88
Problemy z jako
ś
ci
ą
wydruku
.............................................................................................
88
Poprawianie jako
ś
ci wydruku
.............................................................................
88
Opis ustawie
ń
jako
ś
ci wydruku
..........................................................
88
Aby czasowo zmieni
ć
ustawienia jako
ś
ci
drukowania
........................................................................
88
Zmiana ustawie
ń
jako
ś
ci wydruku dla wszystkich
przysz
ł
ych zada
ń
...............................................................
88
Identyfikacja i usuwanie usterek drukowania
.....................................................
89
Lista kontrolna jako
ś
ci wydruku
.........................................................
89
Ogólne zagadnienia dotycz
ą
ce jako
ś
ci drukowania
..........................
89
Rozwi
ą
zywanie problemów z dokumentami kolorowymi
...................
93
Problemy zwi
ą
zane z obs
ł
ug
ą
materia
ł
ów
..........................................................................
95
Wskazówki dotycz
ą
ce materia
ł
ów drukarskich
..................................................
95
Rozwi
ą
zywanie problemów z materia
ł
ami drukarskimi
......................................
96
Problemy z wydajno
ś
ci
ą
.....................................................................................................
97
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów
............................................................................................
99
Strony i raporty urz
ą
dzenia
.................................................................................................
99
Strona pokazowa
...............................................................................................
99
Strona konfiguracji
.............................................................................................
99
Strona stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
........................................................
99
HP Toolbox
.........................................................................................................................
99
viii
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices