HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 100 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 134
98
Service og support
DAWW
Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti
1.
HP garanterer dig, slutbrugerkunden, at hardware og ekstraudstyr fra HP vil være fri for fejl i materiale og
udførelse efter købsdatoen i den ovennævnte periode. Hvis HP underrettes om sådanne defekter i
garantiperioden, vil HP, efter eget valg, enten reparere eller erstatte produkter, der viser sig at være defekte.
Ombytningsprodukter kan enten være nye eller som nye i deres ydelse.
2.
HP garanterer, at der ikke vil opstå fejl i HP-softwaren under udførelsen af programmeringsinstruktioner i den
ovenfor specificerede periode på grund af defekter i materiale og forarbejdning, når den installeres og bruges
korrekt. Hvis HP underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte det softwaremedie, som ikke
udfører programmeringsinstruktioner på grund af sådanne defekter.
3.
HP garanterer ikke, at HP-produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser. Hvis HP ikke er i stand til, inden
for en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, således at det opnår en tilstand som garanteret, har
kunden ret til at få købsprisen refunderet ved øjeblikkelig returnering af produktet.
4.
HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydelse svarer til nye dele, eller dele, som kan have været
genstand for lejlighedsvis brug.
5.
Garantien dækker ikke defekter, som skyldes (a) forkert eller mangelfuld vedligeholdelse eller kalibrering,
(b) software, tilslutningsudstyr, dele eller forbrugsvarer, som ikke er fra HP, (c) uautoriseret modifikation eller
misbrug, (d) drift i et miljø, der ikke overholder de angivne specifikationer for produktet, eller (e) forkert klargøring
eller vedligeholdelse af placeringsstedet.
6.
I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DE OVENNÆVNTE GARANTIER EKSKLUSIVE,
OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT
ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. Visse lande/områder, stater eller provinser tillader ikke begrænsninger på, hvor lang tid
underforståede garantier gælder, hvorfor ovennævnte begrænsninger eller undtagelser måske ikke gælder dig.
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du har muligvis andre rettigheder, der varierer fra land/
område til land/område, stat til stat, eller provins til provins.
7.
HPs begrænsede ansvar er gældende i ethvert land/område eller enhver by, hvor HP har support for dette
produkt, og hvor HP har markedsført dette produkt. Graden af garantiservice, du kan modtage, kan variere ifølge
lokale standarder. HP vil ikke ændre produktets form eller funktion, så det kan fungere i et land/område, det aldrig
var tilsigtet at fungere i, af juridiske eller reguleringsmæssige årsager.
8.
I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER RETTIGHEDERNE I DENNE
GARANTIERKLÆRING DINE ENESTE OG EKSLUSIVE RETTIGHEDER. UNDTAGEN SOM INDIKERET
HEROVER, ER HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR
TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER
(HERUNDER TAB AF FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDEN SKADE, HVADENTEN DER ER TALE OM
ET KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. I visse lande/
områder, stater eller provinser er det ikke tilladt at fralægge sig eller begrænse tilfældige skader eller følgeskader,
hvorfor ovennævnte begrænsning og eksklusion muligvis ikke gælder dig.
GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING, EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER
IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE
RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.
HP-PRODUKT
GARANTIENS VARIGHED
HP color LaserJet 1500L, 1500
1 år, Returnering til autoriseret servicecenter
Sample
This manual is suitable for devices