HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 96 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 138
94
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Rozwiązywanie częstych problemów z komputerami
Macintosh
Poza problemami wymienionymi w części
“Rozwiązywanie ogólnych problemów z
drukowaniem” na stronie 89
, w części tej opisano problemy, które mogą wystąpić w przypadku
korzystania z systemu operacyjnego Mac OS 9.
x
oraz Mac OS X.
Symptom
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Problemy w narzędziu Chooser (Wybieracz) (Mac OS 9.
x
) lub Print Center (Centrum druku) (Mac OS X)
W narzędziu Chooser
(Wybieracz)
(Mac OS 9.
x
) lub Print
Center (Centrum druku)
(Mac OS X) nie ma ikony
sterownika drukarki.
Oprogramowanie jest nieprawidłowo
zainstalowane.
Sterownik LaserWriter powinien stanowić część systemu
Mac OS. Sprawdź, czy sterownik LaserWriter znajduje się w
folderze Extensions (Rozszerzenia) w obrębie folderu
systemu. Jeżeli nie, zainstaluj sterownik LaserWriter z dysku
CD Mac OS.
Przewód interfejsu jest niskiej
jakości.
Sprawdź jakość używanego przewodu.
Wybrano nieprawidłową sieć.
Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do odpowiedniej
sieci. Wybierz
Network
(Sieć) lub
AppleTalk Control Panel
(Panel sterowania AppleTalk) z
Control Panels
(Panele
sterowania) w menu
Apple
, a następnie wybierz
odpowiednią sieć.
Sterownik drukarki nie
dokonuje automatycznej
konfiguracji wybranej
drukarki po kliknięciu
opcji
Auto Setup
(Automatyczna
konfiguracja) w narzędziu
Chooser (Wybieracz)
(Mac OS 9.
x
) lub Print
Center (Centrum Druku)
(Mac OS X).
Przeinstaluj oprogramowanie obsługi drukarki. Patrz
Wprowadzenie.
Błędy drukowania
Zadanie drukowania nie
zostało wysłane do
wybranej drukarki.
Zadanie mogło zostać odebrane
przez inną drukarkę o tej samej lub
podobnej nazwie.
Sprawdź nazwę drukarki w sieci AppleTalk wydrukowaną
na stronie konfiguracji.
Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone,
drukarka jest włączona i świeci się kontrolka Gotowe.
Sample
This manual is suitable for devices