HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 89 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
87
Rozwiązywanie problemów, które nie powodują wyświetlania
komunikatów
Na początku użyj listy kontrolnej rozwiązywania problemów.
Lista kontrolna rozwiązywania problemów
Jeżeli drukarka nie reaguje prawidłowo, wykonaj w określonej kolejności czynności podane w
poniższej liście kontrolnej. W przypadku gdy drukarka nie zachowuje się zgodnie z opisem
postępuj według zaleceń dotyczących odpowiedniego problemu. Jeśli problem zostanie
rozwiązany, wykonywanie reszty czynności nie jest konieczne.
1
Sprawdź, czy świeci się kontrolka Gotowe. Jeśli nie świeci się żadna z kontrolek, wykonaj
poniższe czynności:
a
Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego.
b
Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
c
Sprawdź źródło zasilania podłączając drukarkę bezpośrednio do gniazdka sieciowego
lub innego.
d
Jeśli drukarka nadal nie działa, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz
część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do
drukarki.)
2
Sprawdź okablowanie.
a
Sprawdź podłączenie przewodu łączącego drukarkę z komputerem lub z opcjonalnym
zewnętrznym serwerem druku HP Jetdirect. Sprawdź, czy przewód został odpowiednio
zamocowany.
b
Sprawdź, czy wadliwy nie jest sam przewód podłączając, o ile to możliwe, inny
przewód.
c
Sprawdź połączenia sieciowe. Patrz część
“Rozwiązywanie ogólnych problemów z
drukowaniem” na stronie 89
.
3
Sprawdź, czy papier lub materiał używany do wydruków odpowiada wymaganiom. Patrz
część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
4
Jednoczesne naciśnięcie przycisków
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
) powoduje
wydrukowanie strony konfiguracji oraz strony stanu materiałów eksploatacyjnych.
a
Jeśli strony nie są drukowane, sprawdź, czy w przynajmniej jednym podajniku drukarki
znajduje się papier.
b
W przypadku zacięcia się papieru w drukarce, patrz część
“Usuwanie zacięć
materiałów” na stronie 62
.
5
Jeśli strona konfiguracji oraz stanu materiałów eksploatacyjnych zostanie wydrukowana,
sprawdź następujące elementy:
a
Prawidłowy wydruk strony oznacza, iż urządzenie działa prawidłowo. Problem związany
jest z komputerem, sterownikiem drukarki lub programem.
Sample
This manual is suitable for devices