HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 76 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 138
74
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Drugi zestaw sygnałów świetlnych dla kontrolek Stan drukarki
W tej części opisano drugi zestaw komunikatów, które można wyświetlić w przypadku
pojawienia się ostrzeżenia z możliwością kontynuowania pracy. Błąd ten posiada własny
zestaw dodatkowych sygnałów świetlnych, opisany w niniejszej części.
Drugi zestaw sygnałów świetlnych dostarcza więcej bardziej precyzyjnych informacji o
pojawiającym się błędzie. Aby zrozumieć drugi zestaw komunikatów świetlnych, naciśnij i
przytrzymaj jednocześnie przyciski
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
). Po pojawieniu się
drugiego zestawu sygnałów świetlnych skorzystaj z niniejszej części instrukcji, aby rozpoznać
odpowiadający mu błąd. Po zwolnieniu przycisków ponownie pojawi się zestaw sygnałów
pierwotnego błędu.
Drugi zestaw sygnałów świetlnych dla stanu ostrzeżenia z możliwością
kontynuowania pracy
W tej części podano znaczenie drugiego zestawu sygnałów świetlnych, który można wyświetlić
w momencie pojawienia się stanu ostrzeżenie z możliwością kontynuowania pracy (miga
kontrolka Uwaga i świeci się kontrolka Start).
Sygnały świetlne
Błąd oraz zalecane czynności
Błąd 41.3 niestandardowego formatu lub błąd 41.x drukarki
Świeci się kontrolka Gotowe.
Załaduj materiał o prawidłowym formacie. Następnie naciśnij przycisk
(
S
TART
)
.
Jeśli drukarka nie drukuje, otwórz górną pokrywę, wyjmij bęben obrazowy i sprawdź, czy wewnątrz
drukarki nie wystąpiło zacięcie papieru.
Błąd 40 nieprawidłowej transmisji
Świecą się kontrolki Uwaga, Gotowe oraz Start. Naciśnij przycisk
(
S
TART
)
, aby wydrukować część
danych.
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, sprawdź połączenie pomiędzy opcjonalnym zewnętrznym
serwerem druku HP Jetdirect a portem sieciowym.
W przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera przyczyną problemu jest
prawdopodobnie źle podłączony przewód łączący oba urządzenia lub też przewód niskiej jakości.
Odłącz przewód i podłącz go ponownie. Sprawdź jakość używanego kabla USB. Patrz
“Wyposażenie dodatkowe, informacje na temat składania zamówień” na stronie 23
.
Błąd 22 przepełnienia bufora
Świeci się kontrolka Gotowe oraz Start. Naciśnij przycisk
(
S
TART
)
, aby wydrukować część danych.
Poluzował się przewód pomiędzy komputerem i drukarką. Popraw podłączenie przewodu.
Przewód jest nieprawidłowy. Zaleca się używanie wysokiej jakości przewodu USB. Patrz
“Wyposażenie dodatkowe, informacje na temat składania zamówień” na stronie 23
.
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Sample
This manual is suitable for devices