HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 75 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
73
Ostrzeżenie z możliwością kontynuowania pracy
Miga kontrolka Uwaga i świeci się kontrolka Start. Drukarka przestanie drukować. Komunikat pojawia
się w następujących sytuacjach:
Podawanie ręczne z pauzą.
Do drukarki wysłano zadanie z ręcznym podawaniem i drukarka
oczekuje na papier specjalny. Umieść papier w podajniku 1 i jeśli drukarka nie zacznie drukować po
uzupełnieniu papieru, naciśnij przycisk
(
S
TART
)
. Można też po prostu nacisnąć przycisk
(
S
TART
)
, aby drukować z innego podajnika.
Ręczne drukowanie dwustronne.
Drukarka skończyła drukować po jednej stronie i oczekuje na
odwrócenie arkuszy. Jeśli drukarka nie drukuje po odwróceniu arkuszy, naciśnij przycisk
(
S
TART
)
.
Brak papieru w wybranym podajniku.
Użytkownik chce drukować według źródła (podajnik), a w
wybranym podajniku brakuje papieru. Uzupełnij papier w podajniku. Można też nacisnąć przycisk
(
S
TART
)
, aby drukować z innego podajnika. Drukarka będzie kontynuować drukowanie po
zakończeniu cyklu czyszczenia trwającego około 20 sekund.
Papier jest za mały.
Obszar drukowania jest większy niż format papieru w podajniku. Załaduj papier
o właściwym formacie i naciśnij przycisk
(
S
TART
)
. Drukarka będzie kontynuować drukowanie po
zakończeniu cyklu czyszczenia trwającego około 20 sekund.
Stan ostrzeżenia z możliwością kontynuowania pracy.
Naciśnij przycisk
(
S
TART
)
, aby
spróbować wydrukować jakiekolwiek dane. Być może uda się dokończyć zadanie w trakcie migania
kontrolki Gotowe. W przeciwnym wypadku drukarka będzie nadal wskazywać stan ostrzeżenia z
możliwością kontynuowania pracy. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski
(
S
TART
)
oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
)
, aby
wyświetlić drugi zestaw sygnałów. (Patrz część
“Drugi zestaw sygnałów świetlnych dla kontrolek
Stan drukarki” na stronie 74
.)
Naciśnij przycisk
(
A
NULOWANIE PRACY
)
, aby anulować zadanie wydruku. Po usunięciu
problemu drukarka powraca do stanu gotowości (świeci się kontrolka Gotowe).
Błąd obsługi
Świecą się kontrolki Uwaga, Gotowe oraz Start. Drukarka przestanie drukować. Naciśnięcie przycisków
nie spowoduje rozwiązania problemu. Wykonaj następujące czynności:
Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeżeli problem się utrzymuje, zresetuj drukarkę wyłączając ją
na 15 minut.
Jeśli drukarka jest podłączona do gniazdka rozdzielacza lub listwy przeciwprzepięciowej, odłącz ją i
podłącz bezpośrednio do gniazda elektrycznego.
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
Sygnały świetlne
Błąd oraz zalecane czynności
Sample
This manual is suitable for devices