HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 74 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 138
72
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Kontrolki Stan drukarki
W tej części opisano znaczenie sygnałów świetlnych nadawanych przez kontrolki Stan
drukarki.
Sygnały świetlne
Błąd oraz zalecane czynności
Wszystkie kontrolki
panelu sterowania
Rozruch
Zapalają się po kolei wszystkie kontrolki panelu sterowania. W tym czasie, aż do momentu przejścia
drukarki do stanu Gotowe, przyciski są nieaktywne.
Gotowy
Kontrolka Gotowe (zielona) jest włączona, a drukarka jest gotowa do druku. Nie jest wymagane
wykonywanie jakichkolwiek czynności. Naciśnięcie przycisku
(
S
TART
)
powoduje wydrukowanie
strony demonstracyjnej. Jednoczesne naciśnięcie przycisków
(
S
TART
)
oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
)
powoduje wydrukowanie strony konfiguracji oraz stanu materiałów
eksploatacyjnych.
Przetwarzanie danych
Miga kontrolka Gotowe. Drukarka odbiera lub przetwarza dane.
Naciśnięcie przycisku
(
A
NULOWANIE PRACY
)
powoduje anulowanie aktualnego zadania drukowania.
W trakcie anulowania zadania drukarka może wydrukować jedną lub dwie strony. Po anulowaniu zadania
drukarka powraca do stanu gotowości (świeci się kontrolka Gotowe).
Ostrzeżenia
Kontrolka Uwaga świeci się w następujących sytuacjach:
Otwarta górna pokrywa.
W drukarce skończył się papier.
Wystąpiło zacięcie papieru.
W pierwszym przypadku zamknij górną pokrywę. W drugim przypadku uzupełnij papier. W ostatnim
przypadku otwórz i po rozwiązaniu problemu zamknij górną pokrywę
.
Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, kontrolka Uwaga będzie migać dalej.
Stan komunikacji
Miga kontrolka Start. Została otwarta, a następnie zamknięta górna pokrywa lub naciśnięto przycisk
(
O
BRÓĆ KARUZELĘ
)
. Po naciśnięciu przycisku
(
S
TART
)
drukarka powraca do stanu gotowości. W
przeciwnym wypadku
drukarka powraca do stanu gotowości samodzielnie po upływie około ośmiu
sekund. Naciśnięcie przycisku
(
O
BRÓĆ KARUZELĘ
)
powoduje ustawienie kolejnej kasety drukującej
w górnym położeniu.
Sample
This manual is suitable for devices