HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 60 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 138
58
Zarządzanie drukarką
PLWW
Karta Information (Informacje)
Strony informacyjne przedstawiają następujące dane:
Device Status (Stan urządzenia).
Na tej stronie wyświetlane są informacje o stanie
drukarki i pozostałym czasie eksploatacji materiałów HP (0 procent oznacza wyczerpanie
danego materiału). Zawarto tu również dane rodzajów i formatów nośników do drukowania
ustawionych dla każdego podajnika. Aby zmienić domyślne ustawienia, kliknij
Change
Settings
(Zmień ustawienia).
Configuration page (Strona konfiguracji).
Ta strona zawiera informacje pobrane ze
strony konfiguracji drukarki.
Supplies Status (Stan materiałów eksploatacyjnych).
Na tej stronie wyświetlane są
informacje o pozostałym czasie eksploatacji materiałów HP (0 procent oznacza
wyczerpanie danego materiału). Zawarto tu również numery części poszczególnych
materiałów. Aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne, kliknij łącze
Order Supplies
(Zamów materiały eksploatacyjne) w obszarze
Other Links
(Inne łącza) w lewej części
wyświetlanego okna. Aby przejść do jakiejkolwiek strony WWW, użytkownik musi posiadać
dostęp do Internetu.
Event log (Dziennik zdarzeń).
Ta strona przedstawia listę wszystkich zdarzeń i błędów
drukarki.
Usage page (Strona statystyki materiałów).
Na tej stronie wyświetlane jest
podsumowanie liczby stron wydrukowanych przez drukarkę, według rodzaju i formatu
papieru.
Device Information (Informacje o urządzeniu).
Ta strona wskazuje nazwę sieciową
drukarki, jej adres i informacje o modelu. Aby zmienić te ustawienia, kliknij
Device
Information
(Informacje o urządzeniu) na karcie
Settings
(Ustawienia).
Karta Settings (Ustawienia)
Ta karta pozwala konfigurować drukarkę z poziomu komputera użytkownika. Może być ona
chroniona hasłem. Jeśli drukarka znajduje się w sieci, przed zmianą jakichkolwiek ustawień na
tej karcie należy skontaktować się z administratorem drukarki.
Karta
Settings
(Ustawienia) obejmuje następujące strony:
Configure Device (Konfiguruj urządzenie).
Z tej strony można konfigurować wszystkie
ustawienia drukarki. Strona zawiera tradycyjne menu drukarki dostępne na wyświetlaczu
panelu sterowania. Dostępne menu to
Information
(Informacje),
Paper Handling
(Obsługa papieru),
Configure Device
(Konfiguruj urządzenie) i
Diagnostics
(Diagnostyka).
Alerts (Alarmy).
Tylko w wersjach sieciowych. Opcja ta pozwala użytkownikowi
otrzymywać pocztą e-mail powiadomienia (alarmy) o różnych zdarzeniach drukarki.
E-mail.
Tylko w wersjach sieciowych. Opcja używana razem ze stroną
Alerts
(Alarmy) w
celu skonfigurowania ustawień przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail, jak
również alarmów otrzymywanych za pomocą poczty elektronicznej.
Security (Bezpieczeństwo).
Pozwala ustawić hasło zabezpieczające dostęp do kart
Settings
(Ustawienia) oraz
Networking
(Sieć). Służy też do włączania i wyłączania
pewnych funkcji wbudowanego serwera internetowego.
Sample
This manual is suitable for devices