HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 35 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
33
Drukowanie z komputera Macintosh
1
Upewnij się, że do drukarki włożono papier.
2
W menu
File
(Plik) kliknij
Page Setup
(Układ strony).
3
Sprawdź, czy ta drukarka została wybrana w menu rozwijanym
Format for
(Format dla).
4
Wybierz format papieru do wydruku.
5
Wybierz opcje
Orientation
(Orientacja) i
Scale
(Skala), jeśli jest to konieczne i kliknij
OK
.
6
W menu
File
(Plik) wybierz polecenie
Print
(Drukuj).
7
Wybierz źródło (podajnik), z którego ma odbyć się drukowanie lub wybierz rodzaj
materiałów do wydruku na jeden z podanych sposobów.
Dla specjalnych materiałów
drukarskich, np. papieru samoprzylepnego lub folii szarych, drukowanie zawsze
odbywa się wg rodzaju.
System operacyjny Mac OS 9.
x
:
W menu rozwijanym
General
(Ogólne) wybierz
podajnik lub rodzaj materiału z menu rozwijanego
Page Source
(Z
´
ródło strony).
Mac OS X:
W menu rozwijanym
Paper
(Papier) wybierz podajnik lub rodzaj materiału
drukarskiego.
8
Wprowadź żądane ustawienia, np. znaki wodne. (Więcej informacji na ten temat znajduje
się w części
“Uzyskanie dostępu do ustawień sterownika drukarki” na stronie 34
.)
9
Domyślnie wydruk zostaje umieszczony w górnym pojemniku wyjściowym, który jest
najlepszym miejscem dla większości wydruków, włączając folie szare. Dla papieru
samoprzylepnego, papieru o dużej gramaturze lub innych specjalnych materiałów
drukarskich wymagających prostej ścieżki wydruku obniż tylne drzwiczki odbiorcze
drukarki.
10
Wybierz polecenie
Drukuj
, aby wydrukować zadanie.
Sample
This manual is suitable for devices