HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 33 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
31
Drukowanie zadania
W niniejszej części podano podstawowe instrukcje drukowania. Podczas zmiany ustawień
wydruku należy pamiętać o hierarchii wprowadzania zmian. (Uwaga: Nazwy poleceń i pól
dialogowych mogą się różnić w zależności od stosowanego programu.)
Okno dialogowe Układ strony.
To okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu
polecenia
Układ strony
lub podobnego polecenia w menu
Plik
. Okno dialogowe stanowi
część programu do obsługi drukowania.
Wprowadzone w nim ustawienia wszędzie
powodują zmianę ustawień.
Okno dialogowe Drukuj.
To okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu polecenia
Drukuj
,
Ustawienia wydruku
lub podobnego polecenia w menu
Plik
. Stanowi ono
również część programu, ale jest podrzędne w stosunku do okna dialogowego
Ustawienia
strony
. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym
Drukuj
nie
zastępują ustawień
wprowadzonych w oknie dialogowym
Układ strony
. Zmienione ustawienia w tym oknie
zastępują
ustawienia w sterowniku drukarki.
Sterownik drukarki.
Okno sterownika drukarki zostaje otwarte po kliknięciu karty
Właściwości
w oknie dialogowym
Drukuj
. Wprowadzone w nim ustawienia
nie
powodują
zmian ustawień w innych miejscach. (W komputerach Macintosh ustawienia sterownika
drukarki są częścią okna dialogowego
Print
[Drukuj]).
Drukowanie wg źródła a drukowanie wg rodzaju lub formatu papieru
Trzy powyższe ustawienia mają wpływ na sposób pobierania papieru przez sterownik drukarki
po wysłaniu zadania drukowania. Ustawienia te:
Z
´
ródło
,
Rodzaj
i
Format
pojawiają się w
programie w oknie dialogowym
Układ strony
,
Drukuj
lub sterowniku drukarki. Drukarka
wybierze podajnik automatycznie, jeśli powyższe ustawienia nie zostaną zmienione. Można
zmienić powyższe ustawienia i drukować wg
Z
´
ródła
wg
Rodzaju
, wg
Formatu
lub wg
Rodzaju
i
Formatu
. (W komputerach Macintosh rodzaje i formaty są dostępne z menu rozwijanego
Paper
[Papier]).
Z
´
ródło.
Drukowanie wg
źródła
oznacza wybranie określonego podajnika, z którego
drukarka ma pobierać papier. Drukarka próbuje drukować z ustawionego podajnika,
niezależnie od rodzaju czy formatu znajdującego się w nim papieru. Jednakże po wybraniu
podajnika skonfigurowanego za pomocą programu HP color LaserJet 1500 toolbox dla
rodzaju lub formatu, który nie jest dostosowany do określonego zadania wydruku, drukarka
nie rozpocznie wydruku automatycznie. W takim przypadku zadanie drukowania rozpocznie
się po włożeniu do wybranego podajnika materiału o odpowiednim rodzaju i formacie. Po
załadowaniu podajnika drukarka rozpoczyna drukowanie. (Jeżeli drukarka nie drukuje,
prawdopodobnie należy skonfigurować podajnik, tak aby dostosować go do formatu lub
rodzaju zadania wydruku.) Można też nacisnąć przycisk
(
S
TART
), aby drukować z
innego podajnika.
Rodzaj
lub
format.
Drukowanie wg
rodzaju
lub
formatu
oznacza, że drukarka będzie
pobierać papier lub materiały drukarskie z pierwszego podajnika, w którym znajduje się
materiał wybranego rodzaju i formatu.
Dla specjalnych materiałów drukarskich, np.
papieru samoprzylepnego lub folii szarych, drukowanie zawsze odbywa się wg rodzaju.
W przypadku drukowania wg rodzaju lub formatu, gdy podajniki nie zostały
skonfigurowane dla określonego rodzaju lub formatu za pomocą programu
HP color LaserJet 1500 toolbox, należy włożyć do podajnika 1 papier lub inny materiał
drukarski, a następnie wybrać ustawienie Rodzaj lub Format z okna dialogowego
Układ
strony
,
Drukuj
lub sterownika drukarki.
Sample
This manual is suitable for devices