HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 18 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 138
16
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Kontrolka bębna obrazowego
Kontrolka ta informuje o niskim poziomie tonera (kontrolka świeci się), braku tonera lub samego
bębna (kontrolka miga). Kontrolki migają również w momencie instalacji bębna obrazowego
innego producenta (świeci się także kontrolka Uwaga). W przypadku instalacji bębna
obrazowego innego producenta, kontrolki nie będą wskazywać niskiego poziomu lub braku
tonera.
Interpretacja komunikatów o stanie drukarki
Drukarka posiada trzy kontrolki informujące o stanie drukarki oraz dwa przyciski sterujące.
Informacje na temat sposobu interpretacji komunikatów pojawiających się na panelu
sterowania oraz rozwiązywania ewentualnych problemów znajdują się w części
“Komunikaty
wyświetlane na panelu sterowania” na stronie 67
.
Przycisk Anulowanie pracy
Naciśnięcie przycisku
(
A
NULOWANIE PRACY
) w momencie, gdy miga kontrolka Gotowe
powoduje anulowanie aktualnego zadania drukowania.
Jeśli w drukarce nie wystąpił błąd, jednoczesne naciśnięcie przycisków
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
) powoduje wydrukowanie strony konfiguracji oraz stanu materiałów
eksploatacyjnych.
W czasie gdy miga kontrolka stanu materiałów eksploatacyjnych i świeci się kontrolka
Uwaga (co wskazuje na zainstalowanie w drukarce materiału eksploatacyjnego innego
producenta), naciśnięcie przycisku
(
A
NULOWANIE PRACY
) umożliwia kontynuację
drukowania.
UWAGA
Użytkownik nie jest informowany o opróżnieniu kasety innego producenta. Kontynuacja
drukowania w przypadku całkowitego opróżnienia kaset może spowodować uszkodzenie
drukarki. Patrz część
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej” na
stronie 102
.
Kontrolka Uwaga
Kontrolka Uwaga zapala się zazwyczaj wtedy, gdy w drukarce nie ma papieru, wystąpiło jego
zacięcie lub pojawiły się inne problemy wymagające interwencji użytkownika.
Kontrola ta zapala się również przy instalacji materiału eksploatacyjnego innego producenta. W
tym samym czasie miga także kontrolka stanu materiałów eksploatacyjnych.
Kontrolka Gotowe
Kontrolka Gotowe świeci się wtedy, gdy drukarka jest gotowa do druku (nie wystąpiły błędy
uniemożliwiające wykonanie zadania), a miga w momencie otrzymywania danych
przeznaczonych do wydruku.
Kontrolka i przycisk Start
W momencie, gdy świeci się kontrolka Start, a kontrolka Uwaga miga, naciśnięcie
przycisku
(
S
TART
) umożliwia kontynuowanie wydruku po uzupełnieniu papieru, w
przypadku trybu ręcznego podawania papieru, lub usunięcie niektórych błędów.
Miganie kontrolki Start wskazuje na otwarcie, a następnie zamknięcie górnej pokrywy lub
też naciśnięcie przycisku
(
O
BRÓĆ KARUZELĘ
). Po naciśnięciu
(przycisk
S
TART
)
drukarka powraca do stanu gotowości. W przeciwnym wypadku
drukarka powróci do
stanu gotowości samodzielnie po upływie około ośmiu sekund.
Jeśli kontrolka Start nie jest wyłączona, naciśnięcie przycisku
(
S
TART
) powoduje
wydrukowanie strony demonstracyjnej. Naciśnięcie
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
) powoduje wydrukowanie strony konfiguracji oraz stanu materiałów
eksploatacyjnych.
Sample
This manual is suitable for devices