HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 113 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 113 of 138
PLWW
Aneks B Specyfikacje oraz informacje prawne
111
Materiały drukarskie HP LaserJet
W wielu krajach/regionach materiały eksploatacyjne tego produktu (np. kasetę z tonerem,
bęben obrazowy) można zwrócić do HP w ramach programu zwrotu i utylizacji materiałów
eksploatacyjnych HP. Ten łatwy do realizacji i bezpłatny program jest dostępny w ponad
48 krajach/regionach. Wielojęzyczne informacje i instrukcje dotyczące programu są
dołączone do każdego nowego opakowania kasety drukującej HP LaserJet i materiałów
eksploatacyjnych.
Informacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP
Od 1990 roku program utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP pozwolił zebrać ponad
47 milionów zużytych kaset drukujących HP LaserJet, które w innym przypadku zostałyby
wyrzucone na wysypiska śmieci na całym świecie. Kasety drukujące HP LaserJet i materiały
eksploatacyjne są gromadzone i dostarczane do naszych firm partnerskich zajmujących się ich
demontażem i utylizacją. Po przeprowadzeniu dokładnej kontroli jakości wybrane elementy są
przeznaczane do wykorzystania w nowych kasetach. Pozostałe materiały są sortowane i
przerabiane na surowce, wykorzystywane do produkcji w innych dziedzinach przemysłu.
Zwroty w USA
Aby zwrot zużytych kaset i materiałów eksploatacyjnych przeprowadzany był w sposób bardziej
przyjazny dla środowiska naturalnego, firma HP zaleca korzystanie ze zwrotów hurtowych.
Należy prostu zapakować razem co najmniej dwie kasety i skorzystać ze zwykłej, opłaconej z
góry i zaadresowanej nalepki UPS, dostarczanej w opakowaniu. Więcej informacji można
uzyskać dzwoniąc na terenie Stanów Zjednoczonych pod numer 1-800-340-2445 lub
odwiedzając witrynę Programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP pod
adresem:
.
Zwroty poza terenem USA
Klienci przebywający poza USA powinni skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży i
pomocy technicznej HP lub odwiedzić witrynę HP pod adresem
, aby uzyskać dalsze informacje odnośnie dostępności
programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP.
Papier
W niniejszym produkcie można wykorzystywać papier makulaturowy, jeżeli spełnia on
wymagania wytycznych znajdujących się w instrukcji
HP LaserJet Printer Family Print Media
Guide
. Informacje na temat składania zamówień znajdują się w części
“Dokumentacja
uzupełniająca” na stronie 24
. Produkt może wykorzystywać papier makulaturowy zgodnie z
normą DIN 19309.
Ograniczenia dotyczące materiałów
W tym produkcie nie ma elementów zawierających rtęć.
Produkt nie zawiera też baterii.
Ten produkt HP zawiera stop z zawartością ołowiu.
Informacje o utylizacji można uzyskać pod adresem
lub
kontaktując się z lokalnymi władzami lub amerykańskim Zrzeszeniem Przemysłu
Elektronicznego (EIA) pod adresem:
.
Sample
This manual is suitable for devices