HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 104 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 138
102
Usługi i pomoc techniczna
PLWW
Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji
ograniczonej
1.
Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że sprzęt i akcesoria firmy HP będą wolne od usterek
materiałowych i wykonawczych w okresie wskazanym powyżej i liczonym od daty zakupu. Jeżeli firma HP
zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania
przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu uznanego za wadliwy. Wyroby zastępcze mogą być nowe lub jak
nowe.
2.
Firma HP gwarantuje, że przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu, dostarczone oprogramowanie nie
ulegnie awarii na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych, jeśli jest poprawnie zainstalowane i
wykorzystywane. W przypadku otrzymania zawiadomienia o wadach stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,
HP wymieni wadliwe oprogramowanie.
3.
Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i zawsze niezawodne. Jeśli firma HP
nie jest w stanie w rozsądnym czasie dokonać wymiany produktu lub naprawy, po której produkt będzie w
stanie jak sprzed awarii, klient ma prawo do zwrotu kosztów zakupu produktu w zamian za jego zwrot.
4.
Produkty mogą zawierać elementy wykorzystywane powtórnie, które są dokładnym odpowiednikiem
funkcyjnym elementu nowego.
5.
Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych z następujących przyczyn: (a) niewłaściwa lub niedostateczna
konserwacja lub kalibracja, (b) stosowanie oprogramowania, złączy lub elementów i materiałów
eksploatacyjnych nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowane modyfikacje lub niewłaściwe
używanie produktu, (d) używanie produktu w otoczeniu nie odpowiadającym warunkom opisanym w
specyfikacjach lub (e) nieprawidłowe miejsce użytkowania i niewłaściwa konserwacja produktu.
6.
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY PODANE POWYŻEJ WARUNKI GWARANCJI
SĄ BEZWGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE I FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI
ZAPEWNIENIA, ZARÓWNO NA PIŚMIE JAK I USTNIE, A ZWŁASZCZA NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU
RĘKOJMI ANI ZAPEWNIENIA CO DO SPRZEDAWALNOŚCI, ZADAWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach
ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania rękojmi nie są dopuszczone prawem, więc powyższe
ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja
daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/
regionu, stanu lub prowincji.
7.
Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajdują się
punkty pomocy technicznej firmy HP dla tego produktu, oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom
usług gwarancyjnych może różnić się w zależności od miejscowych standardów. Firma HP nie zmieni formy,
dostosowania lub funkcji produktu w celu korzystania z niego w kraju/regionie, na terenie którego nie
przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych.
8.
W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI PRAWNE OPISANE W NINIEJSZEJ
GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI PRAWNYMI KLIENTA. Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ
SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ
DANYCH ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE (ŁĄCZNIE Z
UTRATĄ ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, W OPARCIU O UMOWĘ, WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA W ZŁEJ
WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. Niektóre kraje/regiony, stany lub prowincje nie zezwalają na ograniczenia
lub wykluczenia uszkodzeń przypadkowych lub wtórnych i wobec tego powyższe ograniczenia lub wykluczenia
mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.
WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, ZA WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE
WYŁĄCZAJĄ, OGRANICZAJĄ LUB ZMIENIAJĄ I NIE STANOWIĄ ROZSZERZENIA PRAW STATUTOWYCH,
MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.
PRODUKT HP
CZAS TRWANIA GWARANCJI
HP color LaserJet 1500L, 1500
1 rok, zwrot do autoryzowanego centrum
usługowego
Sample
This manual is suitable for devices