HP Business Inkjet 1200 user manual download (Page 91 of 111)

Languages: Danish
Pages:111
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 111
DAWW
90
Garantibegrænsning
HVERKEN HP ELLER DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER GIVER, I DEN
UDSTRÆKNING DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV, NOGEN ANDEN GARANTI,
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SALGBARHED,
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
Ansvarsbegrænsning
1
I den udstrækning det er tilladt efter dergældende lov, er nærværende garantierklæring
kundens eneste retsmiddel.
2
HP OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER KAN I DET OMFANG LOVEN TILLADER
DET, DOG UNDTAGET FORPLIGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING,
IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM SØGSMÅLSGRUNDEN BASERES PÅ
KONTRAKT, ERSTATNINGSRET UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDEN JURIDISK
BAGGRUND, OG UANSET OM DER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN AF
EN SÅDAN ERSTATNINGSPLIGT.
Gældende lovgivning
1
Denne garantierklæring giver kunden bestemte lovmæssige rettigheder. Kunden kan
også have andre rettigheder, der kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins
i Canada, og fra land/område til land/område andre steder i verden.
2
I den udstrækning denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med gældende lov,
skal garantierklæringen anses for at være modificeret, så den er i overensstemmelse med
lokal lovgivning. Under lokal lovgivning er visse ansvarsbegrænsninger og
garantibegrænsninger muligvis ikke gældende for kunden. Visse delstater i USA og visse
myndigheder uden for USA (herunder provinser i Canada) kan f.eks.:
a
Udelukke, at ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i denne garanti begrænser en
kundes lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien).
b
På anden måde begrænse en producents evne til at håndhæve sådanne
ansvarsbegrænsninger og garantibegrænsninger.
c
Give kunden yderligere garantirettigheder, specificere varigheden af stiltiende
garantier, som producenten ikke kan frasige sig, eller tillade begrænsninger på
varighed af stiltiende garantier.
3
I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONER MED FORBRUGERE I AUSTRALIEN OG
NEW ZEALAND, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER VILKÅRENE
I DENNE GARANTIERKLÆRING IKKE DE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER,
UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING DET ER TILLADT AF LOVEN, DER GÆLDER FOR
SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE KUNDER, MEN ER EN TILFØJELSE TIL
NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BESTEMMELSER.
Sample