For Devices:Philips AE6370/00   and 1 more
Languages:Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
ùçÖêÉéëçÄÅÜÖçàÖ
Ňڇ
ÂË (ÔÓ ÓÔˆËË)
éÚÍ
ÓÈÚÂ Í
˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡
ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ӉÌÛ
˘ÂÎÓ˜ÌÛ˛ ·‡Ú‡
² ÚËÔ‡ ÄÄÄ, RO3 ËÎË UM4, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ
‚ÌÛÚ
Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡
ÂÈ.
쉇ÎËÚ ·‡Ú‡
² ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ó̇
‡Á
fl‰Ë·Ҹ ËÎË
ÛÒÚ
ÓÈÒÚ‚Ó Ì ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ Ô
ÓÚflÊÂÌËË
Ô
Ó‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÂ
ËÓ‰‡ ‚
ÂÏÂÌË.
èêàÖå êÄÑàéÇÖôÄçàü
1
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
POWER
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ON
.
2
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‚ „ÌÂÁ‰Û
p
.
3
èÂ
ÂÍβ˜ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ
BAND
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
FM
ËÎË
AM (MW)
.
4
Ç˚·Â ËÚ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË
TUNING
.
FM:
ç‡Û¯ÌËÍË Ë„
‡˛Ú
Óθ ‡ÌÚÂÌÌ˚ FM. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÓÎÓÊÂÌË ̇ۯÌËÍÓ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·
‡ÁÓÏ.
AM (MW):
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‚ÒÚ
ÓÂÌÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ. èÓ‚Â
ÌËÚÂ
ÛÒÚ
ÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó
Ô ËÂχ.
5
éÚ
„ÛÎË
ÛÈÚÂ „
ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Û˜ÍË
VOLUME
.
ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÒÓ‚Ó„Ó ÛÒËÎÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
POWER
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
DBB
.
6
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸
‡‰ËÓÔ
ËÂÏÌËÍ, ÔÂ
ÂÍβ˜ËÚÂ
‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
POWER
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
OFF
.
éÅôÄü àçîéêåÄñàü
è
Ë̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË (‚Íβ˜ÂÌ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ)
1x ˜ÂıÓÎ, 1x ÒÚÂ
ÂÓ Ì‡Û¯ÌËÍË, 1x Ò˙fiÏÌ˚È Á‡ÊËÏ.
êÛÒÒÍËÈ
Using the detachable clip (See fig. 2)
1
To attach:
match the clip to the groove
1
and fit onto the back.
Slide the clip downwards
2
.
2
To detach:
insert a small screwdriver under the centre
3
of the
clip. Lift and push the clip upwards
4
.
TAKE CARE WHEN USING HEADPHONES
Hearing Safety:
Listen at a moderate volume. Use at high volume can impair your
hearing!
Traffic Safety:
Do not use headphones while driving or cycling as you may cause an
accident!
MAINTENANCE
Do not expose the set to rain, moisture, high humidity, sand or
excessive heat e.g. heating equipment.
Use a damp chamois cloth to wipe dust, dirt and fingerprints from
the set. Do not use cleaning agents or abrasives as these may spoil
your set.
This product complies with the radio interference requirements of the
European Community
The model number can be found at the back of the set and the
production number in the battery compartment.
POWER SUPPLY
Battery (optional)
Open the battery door and insert one alkaline battery,
type AAA, R03 or UM4, as indicated in the battery compartment.
Remove the battery from the set if exhausted or if the set is not to
be used for a long time.
RADIO RECEPTION
1
Set the
POWER
switch to
ON
.
2
Connect the headphones to the
p
socket.
3
Set the
BAND
selector to
FM
or
AM (MW)
.
4
Select your station using the
TUNING
control.
FM:
The headphone lead functions as the FM-aerial. Keep it
extended and position accordingly.
AM (MW):
Uses the built-in aerial. Turn the set to find the best
position.
5
Adjust the sound with the
VOLUME
control.
To obtain the
Dynamic Bass Boost
, set the
POWER
switch to
DBB
.
6
To switch off the radio, set the
POWER
switch to
OFF
.
GENERAL INFORMATION
Accessories (included)
1x pouch, 1x stereo headphones, 1x detachable clip.
English
AE 6370 - Pocket Radio
Meet Philips at the Internet
Cmm/RB/0036
ÈESKA REPUBLIKÁ
ZÁRUKA
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve
vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
SLOVAK REPUBLIC
Pøístroj sa nesmie pou|íva† v mokrow a vlhkom prostredí!
Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
FM STEREO
DYNAMIC BASS BOOST
AM FM
AM•FM
RECEIVER
BAND
AM • • FM
STEREO
AE6370
p
BAND AM•FM
Display
TUNING
VOLUME
POWER
OFF•ON•ON/DBB
1x AAA/R03/UM4
English
êÛÒÒÍËÈ
Polski
Magyar
Èesky
Slovensky
Pocket Radio
AE6370
FM STEREO
DYNAMIC BASS BOOST
FM STEREO
DYNAMIC BASS BOOST
AM FM
AM FM
AM • • FM
AM•FM
RECEIVER
STEREO
AE6370
AM•FM
RECEIVER
STEREO
AE6370
AM • • FM
BAND
BAND
2
1
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ò˙fiÏÌÓ„Ó Á‡ÊËχ (ÒË êËÒ. 2).
1
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË:
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ Á‡ÊËÏ ‚ ͇̇‚ÍÛ
1
ÛÍpÂÔËÚ Â„Ó Ì‡
Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍ. èpÓ‰‚Ë̸ÚÂ Â„Ó ‚ÌËÁ
2
.
2
ÑÎfl ÒÌflÚËfl:
ÇÒÚ‡‚¸Ú Ì·Óθ¯Û˛ ÓÚ‚fipÚÍÛ ÔÓ‰ ˆÂÌÚp Á‡ÊËχ
3
. èÓ‰ÌËÏËÚÂ Ë ‚˚ÚÓÎÍÌËÚ ‚‚Âpx
4
.
ÅìÑúíÖ éëíéêéÜçõ èêà èéãúáéÇÄçàà çÄìòçàäÄåà
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ô
ÓÒÎۯ˂‡ÌËfl:
ëÎÛ¯‡ÈÚ Ô
Ë Ò
‰ÌÂÈ „
ÓÏÍÓÒÚË. è
ÓÒÎۯ˂‡ÌË Ô
Ë ·Óθ¯ÓÈ
ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË ‚
‰ ‚‡¯ÂÏÛ ÒÎÛıÛ!
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËfl:
çÂ
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ۯÌË͇ÏË Ô
Ë ‚ÓʉÂÌËË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË Ô
Ë ÂÁ‰Â ̇ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ô
Ë‚ÂÒÚË
Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛!
ìïéÑ
è
‰Óı
‡ÌflÈÚ ӷÓ
Û‰Ó‚‡ÌË ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‰Óʉfl, ‚·„Ë, ÔÂÒ͇
ËÎË ÓÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ
‡ÚÛ
˚ (̇Ô
ËÏÂ
, ÓÚÓÔÎÂÌËfl).
ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl Ô˚ÎË, „
flÁË Ë ÓÚÔ˜‡ÚÍÓ‚ ԇθˆÂ‚ Ò ÛÒÚ
ÓÈÒÚ‚‡
ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚·ÊÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ. çÂ
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ò
‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ËÎË ‡·
‡ÁË‚˚, Ú.Í. ÓÌË
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚
‰ËÚ¸ ‚‡¯Â ÛÒÚ
ÓÈÒÚ‚Ó.
ç‡ÒÚÓfl˘Â ËÁ‰ÂÎË Óڂ˜‡ÂÚ Ú
·ӂ‡ÌËflÏ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ
‡‰ËÓËÌÚÂ
ÙÂ
Â̈ËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚
ÓÔÂÈÒÍÓÏ
ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â
çÓÏÂ
ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒÚ
ÓÈÒÚ‚‡, ‡ ÌÓÏÂ
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl - ‚ÌÛÚ
Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡
ÂÈ.
êÛÒÒÍËÈ
чÌÌ˚Â Ó Ô ÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË:
_________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ
‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ
‚ËÒ-ˆÂÌÚ ‡
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË:
_________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ
‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ
‚ËÒ-ˆÂÌÚ ‡
‹ Ú‡ÎÓ̇
(Card #)
êéëëàü
ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ
ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç
(warranty card)
àáÑÖãàÖ
(item)
__________ åéÑÖãú
(type/version)
______ / __
ëÖêàâçõâ ‹
(serial #)
________________________________
ÑÄíÄ èêéÑÄÜà
(date of purchase)
________________________
îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ
(seller)
_____________________________
èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ
(seller’s signature)
___________________
èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ
(seller’s stamp)
_______________________
ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓθÍÓ Ô
Ë Ì‡Î˘ËË
Ô˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı Ô
˂‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „
‡Ù.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)
èéäìèÄíÖãú
(buyer)
__________________________________
ÄÑêÖë
(address)
______________________________________
íÖãÖîéç
(telephone)
__________________________________
#
Sample