HP Z6 G4 user manual download (Page 40 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 52
BIOS'u yükseltme
.XOODQČODEčOčU
olan ve en son
JHOčĻWčUPHOHUč
čÂHUHQ
en
\HQč
BIOS sürümünü bulup yüklemek
čÂčQ´
1.
XV¹HQµSURGXFWVµZRUNVWDWčRQV¹WKčQ¹FOčHQWVµ
DGUHVčQH
JčGčQ³
2.
Ürününüzü
VHÂčQ³
3.
Yazılım ve Sürücüler
²č
VHÂčQ³
4.
%čOJčVD\DUGD
NXOODQČODEčOHFHN
olan en
\HQč
BIOS sürümünü bulmak
čÂčQ
\ÑQHUJHOHUč
uygulayın.
5.
%čOJčVD\DUČQČ]GDNč
BIOS sürümünü, web
VčWHVčQGHNč
BIOS
V×U×POHUč\OH
karşılaştırın (bkz.
*HÂHUOč
BIOS
sürümünü
EHOčUOHPH±
sayfa
31
). Web
VčWHVčQGHNč
BIOS sürümü,
VčVWHPčQč]GHNč
sürümle aynıysa başka
čĻOHP
yapmanız gerekmez.
6.
Web
VčWHVčQGHNč
BIOS sürümü,
VčVWHPčQč]GHNč
sürümden daha
\HQč\VH
EčOJčVD\DU
čÂčQ
uygun sürümü
\×NOH\čQ³
Yükleme
čĻOHPčQč
tamamlamak
čÂčQ
sürüm
QRWODUČQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
uygulayın.
Aygıt
V×U×F×OHUčQč
yükseltme
¶UQHúčQ
yazıcı, ekran bağdaştırıcısı veya ağ bağdaştırıcısı
JčEč
EčU
çevre
EčUčPč
aygıtı takacaksanız
VčVWHPčQč]GH
en
\HQč
aygıt
V×U×F×OHUčQčQ
yüklü olduğunu doğrulayın. Aygıtınızı HP'den satın aldıysanız aygıtınızın en
\HQč
V×U×F×OHUčQč
yüklemek
čÂčQ
HP web
VčWHVčQH
JčGčQ³
Bu sürücüler, aygıtınızla HP
EčOJčVD\DUČQČ]
arasında en
č\č
uyum sağlanacak
ĻHNčOGH
test
HGčOPčĻWčU³
Aygıtınızı HP'den satın almadıysanız HP,
ÑQFHOčNOH
HP web
VčWHVčQH
JčGčS
aygıtınızın ve
V×U×F×OHUčQčQ
HP
EčOJčVD\DU
uyumluluğu bakımından test
HGčOčS
HGčOPHGčúčQč
ÑúUHQPHQč]č
ÑQHUčU³
+čÂEčU
sürücü yoksa
×UHWčFčQčQ
web
VčWHVčQH
JčGčS
en
\HQč
V×U×F×OHUč
\×NOH\čQ³
Aygıt
V×U×F×OHUčQč
yükseltmek
čÂčQ´
1.
XV¹HQµSURGXFWVµZRUNVWDWčRQV¹WKčQ¹FOčHQWVµ
DGUHVčQH
JčGčQ
ve ürününüzü
VHÂčQ³
2.
%čOJčVD\DUGD
NXOODQČODEčOHFHN
olan en
\HQč
V×U×F×OHUč
bulmak
čÂčQ
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
Gereken sürücüyü bulamazsanız çevre
EčUčPč
aygıtı
×UHWčFčVčQčQ
web
VčWHVčQH
bakın.
32
Bölüm 6
%čOJčVD\DUČ
J×QFHOOHĻWčUPH
Sample