HP Z6 G4 user manual download (Page 39 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 52
6
%čOJčVD\DUČ
J×QFHOOHĻWčUPH
HP
V×UHNOč
olarak toplam
EčOJčVD\DU
GHQH\čPčQč]č
daha
č\č
EčU
hale
JHWčUPHN
čÂčQ
çalışır. HP,
EčOJčVD\DUČQ
en
\HQč
JHOčĻWčUPHOHUGHQ
yararlanmasını sağlamak
čÂčQ
en
\HQč
BIOS, sürücü ve yazılım
J×QFHOOHPHOHUčQč
G×]HQOč
olarak
\×NOHPHQč]č
ÑQHUčU³
İlk önyüklemeden sonra
EčOJčVD\DUČ
J×QFHOOHĻWčUPH
%čOJčVD\DUČ
čON
kez başarıyla
ÑQ\×NOHQGčNWHQ
sonra,
EčOJčVD\DUČQ
güncel olmasını sağlamak
čÂčQ
şunları yapın:
6čVWHPčQč]GH
en
\HQč
VčVWHP
BIOS sürümünün yüklü olduğundan
HPčQ
olun. Bkz.
BIOS'u
J×QFHOOHĻWčUPH±
sayfa
31
.
6čVWHPčQč]GH
en
\HQč
V×U×F×OHUčQ
yüklü olduğundan
HPčQ
olun. Bkz.
Aygıt
V×U×F×OHUčQč
yükseltme,
sayfa
32
.
Sunulan HP kaynaklarına
DĻčQD
olun.
DOHUWV¹VčJQXS³SKS
DGUHVčQGH
'UčYHU
Alerts'e (Sürücü Uyarıları) abone
olmayı düşünün.
BIOS'u
J×QFHOOHĻWčUPH
En
č\č
performansı
DODEčOPHN
čÂčQ
EčOJčVD\DUGDNč
BIOS'un sürümünü
ÑúUHQčQ
ve
JHUHNčUVH
yükseltme yapın.
*HÂHUOč
BIOS sürümünü
EHOčUOHPH
*HÂHUOč
BIOS sürümünü
EHOčUOHPHN
čÂčQ´
1.
Açılış (önyükleme) sırasında
Esc
tuşuna basın.
2.
Computer Setup'a
JčUPHN
čÂčQ
F10
tuşuna basın.
3.
0DčQ
²č
(Ana), sonra da
System
,QIRUPDWčRQ
·6čVWHP
%čOJčOHUč¸
VHÂčQ³
%čOJčVD\DUČQ
6čVWHP
BIOS sürümünü
not
HGčQ³
NOT:
BIOS'un
\×NVHOWčOPHVč
čĻOHPOHUčQčQ
yanı sıra Computer Setup (F10) BIOS Menü ayarlarını da
support
DGUHVčQGHNč
0DčQWHQDQFH
and
6HUYčFH
*XčGH
(Bakım ve
6HUYčV
Kılavuzu)
EHOJHVčQGH
EXODEčOčUVčQč]³
İlk önyüklemeden sonra
EčOJčVD\DUČ
J×QFHOOHĻWčUPH
31
Sample