HP Z6 G4 user manual download (Page 30 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 52
support
DGUHVčQH
JčGčQ±
×ONHQč]č
veya
EÑOJHQč]č
VHÂčQ
ve
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
%čOJčVD\DUČQČ]
Kurtarma bölümünü ve
:čQGRZV
bölümünü
OčVWHOč\RUVD
EčOJčVD\DUČ
başarıyla kurduktan
sonra HP Recovery Manager'ı kullanarak kurtarma medyası
ROXĻWXUDEčOčUVčQč]³
HP Kurtarma medyası,
VDEčW
sürücünün bozulması
KDOčQGH
EčU
VčVWHP
kurtarma
čĻOHPč
JHUÂHNOHĻWčUPHN
čÂčQ
NXOODQČODEčOčU³
6čVWHP
kurtarma
čĻOHPč±
RUčMčQDO
čĻOHWčP
VčVWHPčQč
ve
IDEUčNDGD
\×NOHQPčĻ
yazılım programlarını
\HQčGHQ
yükler,
sonra da programların ayarlarını yapılandırır. HP Kurtarma medyası,
VDEčW
sürücüyü
GHúčĻWčUPHQč]
durumunda
VčVWHPč
Ñ]HOOHĻWčUPHN
veya
IDEUčND
görüntüsünü
JHUč
yüklemek
čÂčQ
de
NXOODQČODEčOčU³
Yalnızca
EčU
kurtarma medyası
VHWč
ROXĻWXUXODEčOčU³
Bu kurtarma araçlarını
GčNNDWOH
kullanın ve
J×YHQOč
EčU
yerde tutun.
HP Recovery Manager,
EčOJčVD\DUČ
čQFHOHU
ve gerekecek medya
čÂčQ
gereken depolama
NDSDVčWHVčQč
EHOčUOHU³
Kurtarma
GčVNOHUč
oluşturmak
čÂčQ
EčOJčVD\DUČQČ]GD
DVD yazıcı
Ñ]HOOčúčQH
VDKčS
EčU
RSWčN
sürücü
olması ve yalnızca yüksek
NDOčWHGH
boş DVD-R, DVD+R, DVD-R DL veya DVD+R DL
GčVNOHUč
kullanmanız
JHUHNčU³
CD±RW, DVD±RW,
ÂčIW
katmanlı DVD±RW
JčEč
\HQčGHQ
\D]ČODEčOčU
GčVNOHU
veya
BD-RE
·\HQčGHQ
\D]ČODEčOčU
Blu-ray)
GčVNOHUč
kullanmayın; bunlar HP Recovery Manager yazılımıyla
uyumlu
GHúčOGčU³
Bunun
\HUčQH
yüksek
NDOčWHGH
boş USB
ƮDVK
sürücüsü de
NXOODQDEčOčUVčQč]³
%čOJčVD\DUČQČ]GD
DVD yazıcı
Ñ]HOOčNOč
W×POHĻčN
RSWčN
sürücü yoksa ancak DVD kurtarma medyası
oluşturmak
čVWč\RUVDQČ]±
KDUčFč
RSWčN
sürücü (ayrıca satın alınır) kullanarak kurtarma
GčVNOHUč
ROXĻWXUDEčOčUVčQč]³
+DUčFč
RSWčN
sürücü kullanıyorsanız doğrudan
EčOJčVD\DUČQ
USB bağlantı noktasına
bağlanmalıdır; sürücü USB hub
JčEč
KDUčFč
EčU
D\JČWWDNč
USB bağlantı noktasına bağlanamaz. DVD
medyasını
NHQGčQč]
oluşturamazsanız,
EčOJčVD\DUČQČ]
čÂčQ
kurtarma
GčVNOHUčQč
HP'den
DODEčOčUVčQč]³
ċOHWčĻčP
EčOJčOHUčQH
HP web
VčWHVčQGHQ
EXODEčOčUVčQč]³
support
DGUHVčQH
JčGčQ±
×ONHQč]č
veya
EÑOJHQč]č
VHÂčQ
ve
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
Kurtarma medyası oluşturmaya başlamadan önce
EčOJčVD\DUČQ
AC güç kaynağına bağlı olduğundan
HPčQ
olun.
Oluşturma
čĻOHPč
EčU
saat veya daha uzun
V×UHEčOčU³
Oluşturma
čĻOHPčQč
NHVčQWč\H
uğratmayın.
*HUHNčUVH±
kurtarma
'9'²OHUčQčQ
tümünü oluşturmayı
EčWčUPHGHQ
önce programdan
ÂČNDEčOčUVčQč]³
HP Recovery Manager
JHÂHUOč
DVD'ye yazmayı sonlandıracaktır. HP Recovery Manager'ı
EčU
daha
başlattığınızda devam
HWPHQč]
čVWHQčU³
HP Recovery Manager'ı kullanarak HP Kurtarma medyası oluşturmak
čÂčQ´
ÖNEMLİ:
¢ČNDUČODEčOčU
klavyeye
VDKčS
EčU
tablet
čÂčQ
bu adımlara başlamadan önce
WDEOHWč
klavye tabanına
takın.
1.
Görev çubuğu arama kutusuna
recovery
yazın, sonra da
HP Recovery Manager
VHÂčQ³
2.
Kurtarma medyası oluştur
'u
VHÂčS
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
6čVWHPč
kurtarmanız
JHUHNPHVč
KDOčQGH±
bkz.
HP Recovery Manager'ı kullanarak kurtarma,
sayfa
23
.
:čQGRZV
araçlarını kullanma
:čQGRZV
araçlarını kullanarak kurtarma medyası,
VčVWHP
JHUč
yükleme noktaları ve
NčĻčVHO
EčOJčOHUčQ
\HGHNOHUčQč
ROXĻWXUDEčOčUVčQč]³
NOT:
Depolama alanı 32 GB veya daha azsa,
0čFURVRIW
System Restore varsayılan olarak devre dışı kalır.
Daha fazla
EčOJč
ve adımlar
čÂčQ
Get Help uygulamasına bakın.
Başlat
G×úPHVčQč
ve ardından
Yardım İste
uygulamasını
VHÂčQ³
22
Bölüm 4
Yedekleme,
JHUč
yükleme ve kurtarma
Sample