HP Z6 G4 user manual download (Page 27 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 52
2.
0RQčWÑU
kablolarının
GčúHU
uçlarını
PRQčWÑUOHUH
bağlayın.
3.
0RQčWÑU
güç kablosunun
EčU
ucunu
PRQčWÑUH±
GčúHU
ucunu
EčU
AC
SUč]čQH
takın.
4.
0RQčWÑU×
yapılandırın. Ayrıntılar
čÂčQ
0čFURVRIW
Yardım'a veya
KWWS´µµZZZ³PčFURVRIW³FRP
DGUHVčQH
bakın.
/čQX[²WD
PRQčWÑU
kurulumu
čÂčQ
JHQHOOčNOH
JUDIčN
kartlarına
\ÑQHOčN
ayarlar aracını
·ÑUQHúčQ±
NVIDIA
QYčGčD¹D\DUODUČ
veya AMD Catalyst Control Center)
NXOODQDEčOčUVčQč]³
Bazı
\HQč
/čQX[
V×U×POHUčQGH±
pencere
\ÑQHWčP
VčVWHPč
(örn., Gnome 3)
WHUFčKOHUčQčQ
de
GHúčĻWčUčOPHVč
JHUHNčU³
%čU
üçüncü taraf
JUDIčN
yapılandırma yardımcı programı kullanma
Üçüncü taraf
JUDIčN
kartları,
PRQčWÑU
yapılandırma yardımcı programı
čÂHUHEčOčU³
Kurulumdan sonra bu yardımcı
program
:čQGRZV²OD
W×POHĻWčUčOčU³
Yardımcı programı
VHÂHEčOčU
ve bu programı
EčUGHQ
çok
PRQčWÑU×
EčOJčVD\DUČQČ]OD
yapılandırmak
čÂčQ
NXOODQDEčOčUVčQč]³
Ayrıntılar
čÂčQ
JUDIčN
kartı
EHOJHOHUčQH
bakın.
NOT:
Bazı üçüncü taraf yapılandırma yardımcı programları, yapılandırma aracını kullanmadan önce
PRQčWÑUOHUč
:čQGRZV²WD
HWNčQOHĻWčUPHQč]č
JHUHNWčUčU³
Daha fazla
EčOJč
čÂčQ
JUDIčN
kartınızın
EHOJHOHUčQH
bakın.
NOT:
0RQčWÑU
yapılandırma yardımcı programlarını çoğunlukla HP destek web
VčWHVčQGH
de
EXODEčOčUVčQč]³
0RQčWÑU
ekranını
Ñ]HOOHĻWčUPH
³:čQGRZV´
0RQčWÑU
PRGHOčQč±
\HQčOHPH
hızlarını, ekran çözünürlüğünü, renk ayarlarını, yazı
WčSč
boyutlarını ve güç
\ÑQHWčPč
ayarlarını elle
VHÂHEčOčU
veya
GHúčĻWčUHEčOčUVčQč]³
:čQGRZV
7'de ekran ayarlarını
GHúčĻWčUPHN
čÂčQ
PDVD×VW×QGHNč
boş
EčU
alana sağ tıkladıktan sonra
Ekran
Çözünürlüğü
'ne tıklayın.
:čQGRZV
10'da görüntü ayarlarını
GHúčĻWčUPHN
čÂčQ
görev çubuğunun arama kutusuna
denetim
masası
yazın ve sonra da
'HQHWčP
Masası
'nı
VHÂčQ³
Görünüm ve
.čĻčVHOOHĻWčUPH
²\č
VHÂčQ±
sonra da
Ekran
VHÂčQ³
0RQčWÑU×Q×]×Q
ekranını
Ñ]HOOHĻWčUPH
hakkında daha fazla
EčOJč
čÂčQ
DĻDúČGDNč
kaynaklara bakın:
*UDIčN
GHQHWOH\čFčVč
yardımcı programıyla sağlanan
ÂHYUčPčÂč
belgeler
0RQčWÑU×Q×]OH
EčUOčNWH
gelen belgeler
0RQčWÑU
ekleme
19
Sample