HP Z6 G4 user manual download (Page 24 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 52
NOT:
¢Ñ]×Q×UO×NOHUč
60Hz'de 1920 x 1200
SčNVHOGHQ
yüksek olan
PRQčWÑUOHU
čÂčQ
Dual
/čQN
DVI
(DL-DVI) veya
'čVSOD\3RUW
çıkışı olan
EčU
JUDIčN
kartı
JHUHNčU³
DVI
čOH
yerel çözünürlük elde etmek
čÂčQ
DL-DVI kablosu kullanmanız
JHUHNčU
(standart DVI-I veya DVI-D kablosu
GHúčO¸³
HP
EčOJčVD\DUODU
bazı
JUDIčN
kartlarını desteklemez.
<HQč
EčU
JUDIčN
kartı satın almadan önce, kartın
GHVWHNOHQGčúčQGHQ
HPčQ
olun. Bkz.
Desteklenen
JUDIčN
kartlarını bulma,
sayfa
16
.
%čUÂRN
JUDIčN
kartı
čNčGHQ
fazla
PRQčWÑU
çıkışı sağlar; ancak aynı anda yalnızca
čNč
çıkışın
kullanılmasına
č]čQ
YHUčU³
*UDIčN
kartı
EHOJHOHUčQH
bakın veya
Desteklenen
JUDIčN
kartlarını bulma,
sayfa
16
EÑO×P×QGHNč
yordama göre kart hakkında
EčOJč
HGčQčQ³
Bazı
JUDIčN
kartları,
PRQčWÑU
VčQ\DOčQč
EčUGHQ
fazla çıkış
čÂčQ
çoklayarak
EčUGHQ
fazla
PRQčWÑU×
destekler. Bu yöntem
JUDIčN
performansını
G×Ļ×UHEčOčU³
*UDIčN
kartı
EHOJHOHUčQH
bakın veya
Desteklenen
JUDIčN
kartlarını bulma,
sayfa
16
EÑO×P×QGHNč
yordama göre kart hakkında
EčOJč
HGčQčQ³
Kart çıkışlarının
PRQčWÑUOHU
čÂčQ
JHUHNOč
olan
JčUčĻH
uygun olduğundan
HPčQ
olun. (Bkz.
0RQčWÑU
bağlantı
JHUHNVčQčPOHUčQč
EHOčUOHPH±
sayfa
17
.)
HP Z
VHUčVč
EčOJčVD\DUODUČQ
farklı
PRGHOOHUčQčQ±
čODYH
JUDIčN
kartları
čÂčQ
PHNDQčN
boyut,
YHUč
hızı ve
NXOODQČODEčOHQ
güç konusunda farklı sınırları vardır.
*UDIčN
kartları
čÂčQ
genel kullanışlı sınırın
čNč
EčOJčVD\DU
başına olduğunu unutmayın.
<HQč
JUDIčN
kartının
EčOJčVD\DUČQČ]GD
çalışacağından
HPčQ
olmak
čÂčQ
JHQčĻOHWPH
kartı yuvasıyla
čOJčOč
EčOJčOHUč
görmek üzere
0DčQWHQDQFH
and
6HUYčFH
*XčGH
(Bakım ve
6HUYčV
Kılavuzu)
EHOJHVčQH
bakın.
3.
<HQč
JUDIčN
kartı veya kartları eklemek
čVWHUVHQč]´
a.
0RQčWÑU
sayısı, kullanmayı planladığınız
PRQčWÑUOHUOH
uyumluluk ve performans bakımından,
desteklenen
JUDIčN
kartlarından
KDQJčVčQčQ
čKWč\DÂODUČQČ]Č
en
č\č
ĻHNčOGH
karşıladığını
EHOčUOH\čQ³
Bkz.
Desteklenen
JUDIčN
kartlarını bulma,
sayfa
16
.
b.
6čVWHPčQč]GH
karta uygun
V×U×F×OHUčQ
bulunduğundan
HPčQ
olun. HP
GHúHUOHQGčUPHVčQGHQ
JHÂPčĻ
sürücüler
čÂčQ
DGUHVčQH
bakın.
c.
*UDIčN
kartını
go/sml
DGUHVčQGHNč
EčOJčVD\DUČQČ]OD
čOJčOč
YčGHRGD
yer alan
yönergelere göre takın.
d.
0RQčWÑU×
yapılandırın. Ayrıntılar
čÂčQ
0čFURVRIWº
Yardım'a veya
KWWS´µµZZZ³PčFURVRIW³FRP
DGUHVčQH
bakın.
/čQX[²WD
PRQčWÑU
kurulumu
čÂčQ
JHQHOOčNOH
JUDIčN
kartlarına
\ÑQHOčN
ayarlar aracını
·ÑUQHúčQ±
NVIDIA
QYčGčD¹D\DUODUČ
veya AMD Catalyst Control Center)
NXOODQDEčOčUVčQč]³
Bazı
\HQč
/čQX[
V×U×POHUčQGH±
pencere
\ÑQHWčP
VčVWHPč
(örn., Gnome 3)
WHUFčKOHUčQčQ
de
GHúčĻWčUčOPHVč
JHUHNčU³
İPUCU:
Olası sorunların
JčGHUčOPHVčQč
kolaylaştırmak adına,
PRQčWÑUOHUč
tek tek çalıştırın: İlk
PRQčWÑU×
açın ve
VRQUDNč
PRQčWÑU×
açmadan önce
čON
PRQčWÑU×Q
düzgün çalıştığından
HPčQ
olun.
Desteklenen
JUDIčN
kartlarını bulma
%čOJčVD\DUČQČ]ČQ
GHVWHNOHGčúč
JUDIčN
kartları hakkında daha fazla
EčOJč
čÂčQ´
1.
JRµTXčFNVSHFV
DGUHVčQH
JčGčQ³
2.
Arama
HWNčQ
Hızlı
%HOčUWčPOHU
²č
VHÂčQ
ve ardından
Masaüstü
%čOJčVD\DUODU
ve İş İstasyonları
'nı
VHÂčQ³
3.
7HNQčN
Ñ]HOOčNOHUč
görmek
čÂčQ
PRGHOčQč]č
VHÂčQ³
4.
Desteklenen
JUDIčN
kartlarıyla
čOJčOč
olarak, kartın kaç
PRQčWÑU×
GHVWHNOHGčúč±
konektörler, güç
W×NHWčPč±
sürücüler
JčEč
kapsamlı
WHNQčN
EčOJč
čÂčQ
7HNQčN
±]HOOčNOHU²*UDIčN
bağlantısına tıklayın.
16
Bölüm 3
%čOJčVD\DUČ
kurma
Sample