HP Z6 G4 user manual download (Page 23 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 52
0RQčWÑU
ekleme
İlave
PRQčWÑUOHU
čÂčQ
planlama
HP Z
VHUčVč
EčOJčVD\DUODUOD
WHPčQ
HGčOHQ
tüm
JUDIčN
kartları aynı anda
čNč
PRQčWÑU×
destekler (bkz.
0RQčWÑUOHUč
bağlama ve yapılandırma,
sayfa
18
).
ċNč
PRQčWÑUGHQ
fazlasını destekleyen kartlar da mevcuttur.
0RQčWÑU
ekleme
čĻOHPč±
JUDIčN
kartınıza/kartlarınıza ve
HNOHGčúčQč]
PRQčWÑUOHUčQ
türüne ve sayısına bağlıdır.
0RQčWÑU
HNOHPH\č
planlarken şunları yapın.
1.
0RQčWÑU
čKWč\DÂODUČQČ]Č
GHúHUOHQGčUčQ³
Kaç
PRQčWÑUH
čKWč\DFČQČ]
olduğunu
EHOčUOH\čQ³
ċVWHGčúčQč]
JUDIčN
performansı türünü
EHOčUOH\čQ³
Her
PRQčWÑU×Q
kullandığı
JUDIčN
konektörü türünü not
HGčQ³
HP,
'čVSOD\3RUW
(DP) ve DVI
DUDEčUčPOHUč
olan
JUDIčN
kartları sağlar; ancak DVI-I, HDMI veya VGA
JčEč
GčúHU
JUDIčN
EčÂčPOHUčQH
DUDEčUčPOHPH
yapmak
čÂčQ
adaptörler ve üçüncü taraf kartlar
NXOODQDEčOčUVčQč]³
İPUCU:
(VNč
donanımlar
čÂčQ
kullanılan bazı adaptörler
GčúHUOHUčQGHQ
daha
PDOč\HWOč
RODEčOčU³
Adaptör alma
PDOč\HWč\OH
adaptör
JHUHNWčUPH\HQ
\HQč
EčU
PRQčWÑU
alma
PDOč\HWčQč
karşılaştırmak
čVWH\HEčOčUVčQč]³
2.
Başka
JUDIčN
kartı
JHUHNčS
JHUHNPHGčúčQč
EHOčUOH\čQ³
*UDIčN
kartına kaç
PRQčWÑU
EDúODQDEčOGčúčQč
öğrenmek
čÂčQ
JUDIčN
kartı
EHOJHOHUčQH
başvurun.
Kart çıkışını
PRQčWÑU
konektörüyle uyumlu hale
JHWčUPHN
čÂčQ
adaptör almanız
JHUHNHEčOčU³
(Bkz.
*UDIčN
kartlarını
PRQčWÑU
NRQHNWÑUOHUč\OH
eşleme,
sayfa
17
.)
*HUHNčUVH
čODYH
PRQčWÑUOHUč
desteklemek
čÂčQ
\HQč
EčU
JUDIčN
kartı almayı planlayın.
*UDIčN
kartının
GHVWHNOHGčúč
PDNVčPXP
PRQčWÑU
sayısı karta bağlıdır. Kartların çoğu
čNč
PRQčWÑU
čÂčQ
çıkış sağlar. Bazıları üç veya dört çıkış sağlar.
0RQčWÑU
ekleme
15
Sample