HP Z6 G4 user manual download (Page 22 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 52
$ĻDúČGDNč
ĻHNčOGH
JÑVWHUčOGčúč
JčEč
GHOčNOHUč
veya hava
JčUčĻOHUčQč
kapatarak
EčOJčVD\DUČQ
bulunduğu
\HUGHNč
hava akımını
HQJHOOHPH\čQ³
Kurulum yordamları
UYARI!
(OHNWUčN
çarpması veya donanımınızın zarar
JÑUPHVč
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ
DĻDúČGDNč
ÑQHUčOHUč
uygulayın:
Güç kablosunu her zaman kolayca
HUčĻHEčOHFHúčQč]
EčU
HOHNWUčN
SUč]čQH
takın.
%čOJčVD\DUD
JčGHQ
HOHNWUčúč±
güç kablosunu
HOHNWUčN
SUč]čQGHQ
çıkararak
NHVčQ
(güç kablosunu
EčOJčVD\DUGDQ
çıkararak
GHúčO¸³
Kabloyu topraklı üç uçlu
EčU
HOHNWUčN
SUč]čQH
takın. Güç kablosunun topraklama ucunu devre dışı
bırakmayın
·ÑUQHúčQ±
čNč
uçlu
EčU
adaptör takarak). Topraklama ucu
ÑQHPOč
EčU
J×YHQOčN
unsurudur.
NOT:
1125 W güç kaynağı takılı
EčOJčVD\DUODU±
WčSčN
EčU
RIčV
ortamında
WHPčQ
HGčOHEčOHQGHQ
daha fazla güç
JHUHNWčUHEčOčU³
Ayrıntılı
EčOJč
čÂčQ
support
DGUHVčQGHNč
EčOJčVD\DU
čÂčQ
Saha Hazırlama
Kılavuzu
'na bakın.
%čOJčVD\DUČ
kurmak
čÂčQ´
1.
Fare, klavye ve güç kablosunu
EčOJčVD\DUD
bağlayın (1).
2.
0RQčWÑU×
EčOJčVD\DUD
bağlayın (2).
3.
'čúHU
çevre
EčUčP
EčOHĻHQOHUčQč
(örn. yazıcı) aygıtla
EčUOčNWH
YHUčOHQ
yönergelere göre bağlayın.
4.
Ağ kablosunun
EčU
ucunu
EčOJčVD\DUD
GčúHU
ucuna da ağ
\ÑQOHQGčUčFčVč
ya da LAN aygıtına bağlayın.
5.
%čOJčVD\DUČQ
güç kablosunu ve
PRQčWÑU×Q
güç kablosunu
EčU
AC
HOHNWUčN
SUč]čQH
(3) takın.
14
Bölüm 3
%čOJčVD\DUČ
kurma
Sample