HP Z6 G4 user manual download (Page 22 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 51
Hindra aldrig det utgående
OXIWƮÑGHW
från datorn genom att blockera utsläppshål eller luftintag, som på
bilden.
Installationsprocedurer
VARNING:
Så här minskar du risken för elektriska stötar eller skador på utrustningen:
Anslut strömkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt.
Koppla bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget (inte genom att dra ut
den ur datorn).
Anslut strömkabeln till ett jordat eluttag (tre stift). Inaktivera inte strömkabelns jordningsstift (t.ex.
genom att ansluta en tvåstiftsadapter). Jordningsstiftet fyller en viktig säkerhetsfunktion.
OBS!
En dator med en strömförsörjning på 1 125 W kan kräva mer ström än vad en typisk kontorsmiljö kan
tillföra. Mer information
ƬQQV
i
Site Preparation Guide
(Guide för förberedelse av platsen) för datorn på
support
.
Installera datorn:
1.
Anslut musen, tangentbordet och strömkabeln till datorn (1).
2.
Anslut bildskärmen till datorn (2).
3.
Anslut annan kringutrustning (t.ex. en skrivare) enligt anvisningarna som medföljer enheten.
4.
Anslut en nätverkskabel till datorn och till nätverksroutern eller LAN-enheten.
5.
Anslut datorns och bildskärmens strömkablar till ett eluttag (3).
14
Kapitel 3
Installera datorn
Sample