HP Z210 user manual download (Page 9 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 70
1
Lokalizowanie zasobów HP
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat nast
ę
puj
ą
cych zasobów firmy HP dla stacji
roboczych:
Tematy
Informacje o produkcie
na stronie
2
Zestawienia danych produktu
Narz
ę
dzia HP Cool Tools
Informacje wymagane przepisami
Modu
ł
y
P
ł
yta g
ł
ówna
Etykiety z numerem seryjnym i certyfikatem autentyczno
ś
ci (COA)
Wsparcie dla produktu
na stronie
3
Dodatkowe informacje
Wsparcie techniczne
Program HP Support Assistant
Centrum wsparcia biznesowego
Centrum zasobów IT
Oprogramowanie HP Service Center
Us
ł
ugi biznesowe i informatyczne firmy HP
Informacje o gwarancji
Dokumentacja produktu
na stronie
5
Dokumentacja dla u
ż
ytkowników, dokumentacja produktów innych firm
oraz opracowania techniczne
Powiadomienia o produktach
Specyfikacje QuickSpec
Porady dla klientów, biuletyny z zakresu bezpiecze
ń
stwa i powiadomienia
Diagnostyka produktu
na stronie
7
Narz
ę
dzia diagnostyczne
Informacje o kodach d
ź
wi
ę
kowych i kontrolkach diagnostycznych
Internetowe narz
ę
dzia wsparcia
Aktualizacje produktu
na stronie
7
Aktualizacje BIOSu i sterowników
Systemy operacyjne
PLWW
1
Sample