HP Z210 user manual download (Page 68 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 70
Starsze konfiguracje stacji roboczych HP, xw4600 i xw9400, mog
ą
zale
ż
nie od zainstalowanych
kart graficznych i monitorów
zawiera
ć
cz
ęś
ci, które nie s
ą
z ni
ą
w pe
ł
ni zgodne. Firma HP zaleca,
aby w przypadku wymaga
ń
u
ż
ytkowych obejmuj
ą
cych odtwarzanie materia
ł
ów komercyjnych osobno
potwierdzi
ć
pe
ł
n
ą
zgodno
ść
systemu. Zgodno
ść
karty graficznej i monitora z technologi
ą
HDCP
mo
ż
na sprawdzi
ć
w specyfikacji
QuickSpecs
pod adresem
go/productbulletin
.
W celu uzyskania najwy
ż
szej wydajno
ś
ci technologii HDCP firma HP zaleca zainstalowanie
najnowszych aktualizacji, obejmuj
ą
cych:
1.
oprogramowanie wbudowane odtwarzacza Blu-ray,
2.
poprawki aplikacji do odtwarzania filmów,
3.
Oprogramowanie sprz
ę
towe i sterowniki uk
ł
adów graficznych (prosz
ę
pami
ę
ta
ć
,
ż
e seria
produktów Intel HD nie obs
ł
uguje odtwarzania filmów Blu-ray w systemach Windows XP czy
Linux).
Aktualizacje znajduj
ą
si
ę
w witrynie pomocy technicznej danego produktu pod adresem
support/workstations
.
60
Rozdzia
ł
10
Instalacja nap
ę
du optycznego
PLWW
Sample