HP Z210 user manual download (Page 67 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 70
8.
Pod
łą
cz kabel zasilaj
ą
cy (1) i kabel danych (2) do tylnej cz
ęś
ci nap
ę
du optycznego.
Rysunek 10-10
Pod
łą
czanie kabla zasilaj
ą
cego i kabla transferu danych
9.
Delikatnie odchyl klatk
ę
nap
ę
du z powrotem do normalnej pozycji.
OSTRO
Ż
NIE:
Podczas odchylania klatki w dó
ł
nale
ż
y uwa
ż
a
ć
, aby nie przygnie
ść
ż
adnych
kabli ani przewodów.
10.
W razie potrzeby w
ł
ó
ż
wyj
ę
te za
ś
lepki do pokrywy przedniej.
11.
Ponownie zamontuj wszystkie podzespo
ł
y wymontowane w ramach przygotowa
ń
do instalacji
podzespo
ł
u.
Informacja dotycz
ą
ca nap
ę
dów optycznych Blu-ray
W razie zainstalowania nap
ę
du optycznego Blu-ray nale
ż
y wzi
ąć
pod uwag
ę
nast
ę
puj
ą
ce informacje:
Odtwarzanie filmów w formacie Blu-ray
Blu-ray to nowy format obejmuj
ą
cy nowe technologie, mog
ą
wi
ę
c wyst
ą
pi
ć
okre
ś
lone problemy
dotycz
ą
ce dysków, po
łą
czenia cyfrowego, zgodno
ś
ci i/lub wydajno
ś
ci. Nie stanowi
ą
one wad
produktu. Nie udziela si
ę
gwarancji na prawid
ł
owe odtwarzanie we wszystkich systemach. Aby
odtworzy
ć
niektóre dyski Blu-ray, niezb
ę
dne jest z
łą
cze cyfrowe DVI, HDMI lub DisplayPort oraz
wy
ś
wietlacz obs
ł
uguj
ą
cy protokó
ł
HDCP. Na tej stacji roboczej nie da si
ę
odtwarza
ć
filmów w
formacie HD-DVD.
Odtwarzanie filmów w formacie Blu-ray
zgodno
ść
i aktualizacje
Odtwarzanie materia
ł
ów zapisanych w formacie Blu-ray HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection), takich jak dost
ę
pne w handlu filmy w formacie Blu-ray HD, wymaga komputera w pe
ł
ni
zgodnego z technologi
ą
HDCP. Technologia HDCP sprawdza zgodno
ść
ka
ż
dego elementu: od
zawarto
ś
ci p
ł
yty Blu-ray do monitora, w tym mi
ę
dzy innymi kart graficznych i adapterów monitora.
Stacje robocze HP Z zaprojektowano z uwzgl
ę
dnieniem tej kwestii; Niemal wszystkie konfiguracje
z obecnie dost
ę
pnymi monitorami z serii HP Professional Display s
ą
zgodne z technologi
ą
HDCP.
PLWW
Informacja dotycz
ą
ca nap
ę
dów optycznych Blu-ray
59
Sample