HP Z210 user manual download (Page 66 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 70
6.
Odchyl klatk
ę
nap
ę
du do pozycji pionowej.
Rysunek 10-8
Obrót klatki dysków w gór
ę
7.
Je
ś
li nie pod
łą
czono kabla, pod
łą
cz kabel danych SATA do p
ł
yty g
ł
ównej, w gnie
ź
dzie
oznaczonym jako SATA 1.
Umie
ść
kabel danych w prowadnicach. Dwie prowadnice zapobiegaj
ą
przytrza
ś
ni
ę
ciu kabla
danych przez klatk
ę
nap
ę
du podczas jej unoszenia i opuszczania. Jedna jest umieszczona na
spodzie klatki nap
ę
du. Druga stanowi cz
ęść
obudowy pod klatk
ą
nap
ę
du. Upewnij si
ę
,
ż
e kabel
jest umieszczony w prowadnicach przed pod
łą
czeniem go do nap
ę
du optycznego.
Rysunek 10-9
Umieszczanie kabla nap
ę
du
58
Rozdzia
ł
10
Instalacja nap
ę
du optycznego
PLWW
Sample