HP Z210 user manual download (Page 65 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 70
4.
Zainstaluj cztery metryczne
ś
ruby monta
ż
owe M3 w dolnych otworach po obu stronach nap
ę
du.
Skorzystaj ze
ś
rub z poprzedniego nap
ę
du lub zamontuj dodatkowe (umieszczono je w przedniej
cz
ęś
ci obudowy).
OSTRO
Ż
NIE:
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
wy
łą
cznie wkr
ę
tów prowadz
ą
cych o d
ł
ugo
ś
ci 5 mm. D
ł
u
ż
sze
wkr
ę
ty mog
ą
uszkodzi
ć
elementy wewn
ę
trzne nap
ę
du
Rysunek 10-6
Instalowanie wkr
ę
tów prowadz
ą
cych w nap
ę
dzie optycznym
5.
Umie
ść
wkr
ę
ty prowadz
ą
ce nap
ę
du w szczelinach w kszta
ł
cie litery J we wn
ę
ce. Nast
ę
pnie wsu
ń
nap
ę
d w kierunku przedniej cz
ęś
ci komputera a
ż
do jego zablokowania na miejscu.
Rysunek 10-7
Instalowanie nap
ę
du optycznego
PLWW
Instalacja dysku optycznego w stacji roboczej HP Z210 SFF
57
Sample