HP Z210 user manual download (Page 63 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 70
5.
Pod
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy i kable transferu danych do nap
ę
du optycznego i p
ł
yty systemowej,
jak przedstawiono na ilustracji. Informacje na temat lokalizacji z
łą
czy SATA mo
ż
na znale
źć
na
etykiecie serwisowej na bocznym panelu dost
ę
pu. Pod
łą
cz kabel transferu danych do pierwszego
dost
ę
pnego z
łą
cza.
Rysunek 10-3
Pod
łą
czanie przewodu zasilaj
ą
cego i kabla transferu danych nap
ę
du
optycznego
6.
Ponownie zamontuj wszystkie podzespo
ł
y wymontowane w ramach przygotowa
ń
do instalacji
podzespo
ł
u.
Instalacja dysku optycznego (konfiguracja desktop)
1.
Aby przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
do instalacji podzespo
ł
u, wykonaj procedury opisane w
temacie
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
na stronie
34
.
2.
W razie potrzeby wyjmij wype
ł
nienie izoluj
ą
ce z wn
ę
ki nap
ę
du optycznego.
3.
Wkr
ęć
w nap
ę
d cztery czarne
ś
ruby prowadz
ą
ce M3 (1). Dodatkowe
ś
ruby M3 znajduj
ą
si
ę
po
bokach wn
ę
ki nap
ę
du optycznego.
Rysunek 10-4
Instalacja nap
ę
du optycznego
PLWW
Instalacja dysku optycznego w stacji roboczej HP Z210 CMT
55
Sample