HP Z210 user manual download (Page 62 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 70
4.
Wyrównaj
ś
ruby do wg
łę
bie
ń
we wn
ę
ce nap
ę
dów i delikatnie wsu
ń
nap
ę
d do obudowy.
Wsuwaj nap
ę
d, a
ż
zadzia
ł
a zatrzask.
OSTRO
Ż
NIE:
Upewnij si
ę
,
ż
e nap
ę
d optyczny jest dok
ł
adnie zamocowany w obudowie. W
tym celu poci
ą
gnij go, by sprawdzi
ć
, czy nie da si
ę
go
ł
atwo wysun
ąć
. Niedok
ł
adnie
zamocowanie nap
ę
du grozi jego uszkodzeniem podczas przenoszenia stacji roboczej.
Rysunek 10-2
Wk
ł
adanie nap
ę
du do obudowy
54
Rozdzia
ł
10
Instalacja nap
ę
du optycznego
PLWW
Sample